Els EUA re­ti­ren el fi­nan­ça­ment a les in­ves­ti­ga­ci­ons amb tei­xits fe­tals

La Vanguardia (Català) - - TENDÈNCIES - BEATRIZ NAVARRO Was­hing­ton. Cor­res­pon­sal

El mo­vi­ment an­ti­a­vor­tis­ta als Es­tats Units s’ha apun­tat una al­tra vic­tò­ria po­lí­ti­ca amb la de­ci­sió de l’Ad­mi­nis­tra­ció Trump de re­ti­rar el fi­nan­ça­ment fe­de­ral a les in­ves­ti­ga­ci­ons mè­di­ques amb tei­xits fe­tals. “De­fen­sar la dig­ni­tat de la vi­da hu­ma­na des de la con­cep­ció fins a la mort na­tu­ral és una pri­o­ri­tat per al pre­si­dent”, va des­ta­car el De­par­ta­ment de Sa­lut.

Ci­en­tí­fics d’ar­reu del pa­ís han pro­tes­tat per la de­ci­sió i han re­cor­dat la im­por­tàn­cia d’aques­tes in­ves­ti­ga­ci­ons, que uti­lit­zen ma­te­ri­al de fe­tus avor­tats, que, si no, els hos­pi­tals sim­ple­ment re­but­gen, en aven­ços mè­dics re­cents com els trac­ta­ments per al VIH o el desen­vo­lu­pa­ment de va­cu­nes per a la ru­bè­o­la i la rà­bia. La de­ci­sió dei­xa­rà sen­se fi­nan­ça­ment les in­ves­ti­ga­ci­ons als Ins­ti­tuts Na­ci­o­nals de Sa­lut (NIH), pe­rò no afec­ta els tre­balls amb fons pri­vats. D’ara en­da­vant, les uni­ver­si­tats pú­bli­ques que sol·li­ci­tin fons per a pro­jec­tes que uti­lit­zin aquest ma­te­ri­al se­ran sot­me­ses a un exa­men pre­vi del Go­vern que in­clou­rà con­si­de­ra­ci­ons èti­ques de ma­ne­ra que tam­bé es­tan en l’ai­re.

Com a pri­me­ra con­se­qüèn­cia de la de­ci­sió, el Go­vern dels Es­tats Units ha de­ci­dit no re­no­var el con­trac­te que des del 2013 te­nia amb la Uni­ver­si­tat de Ca­li­fòr­nia, on els seus ci­en­tí­fics in­ten­ta­ven cre­ar un sis­te­ma im­mu­ne si­mi­lar a l’hu­mà en ra­to­lins per in­ves­ti­gar trac­ta­ments per al VIH. “Pro­hi­bir in­ves­ti­ga­ci­ons va­lu­o­ses que uti­lit­zen tei­xits fe­tals que, d’una al­tra ma­ne­ra, es re­but­ja­ran no té cap sen­tit”, cri­ti­ca el doc­tor Law­ren­ce Golds­tein, es­pe­ci­a­lis­ta en me­di­ci­na re­ge­ne­ra­ti­va de la uni­ver­si­tat. “És una de­ci­sió mo­ti­va­da po­lí­ti­ca­ment, sen­se vi­sió de fu­tur i sen­se una ba­se ci­en­tí­fi­ca sò­li­da”, ha de­nun­ci­at el rec­tor, Sam Haw­go­od.

La ini­ci­a­ti­va ha sor­git di­rec­ta­ment de la Ca­sa Blan­ca, va subrat­llar un por­ta­veu, que va in­sis­tir en el com­pro­mís del pre­si­dent amb “la pro­tec­ció de la dig­ni­tat hu­ma­na”. Fe­ia anys que el mo­vi­ment an­ti­a­vor­tis­ta, part fo­na­men­tal de la ba­se elec­to­ral de Trump, re­cla­ma­va el fi­nal de l’ús de tei­xits fe­tals en la bi­o­me­di­ci­na. Els ex­perts del Go­vern ho des­a­con­se­lla­ven. “Hi ha for­tes pro­ves dels be­ne­fi­cis ci­en­tí­fics de­ri­vats de les in­ves­ti­ga­ci­ons amb tei­xits fe­tals”, de­ia fa mig any la mà­xi­ma au­to­ri­tat en me­di­ci­na ci­en­tí­fi­ca del Go­vern dels Es­tats Units, el di­rec­tor dels NIH, Fran­cis Co­llins.

Els grups an­ti­a­vor­ta­ment van ce­le­brar la ini­ci­a­ti­va del pre­si­dent. “Els di­ners dels con­tri­bu­ents es­tan més ben gas­tats per pro­mo­ci­o­nar al­ter­na­ti­ves que ja s’uti­lit­zen per pro­duir trac­ta­ments, va­cu­nes i me­de­ci­nes i am­pli­ar les que no de­pe­nen de la des­truc­ció d’un nen que no ha nas­cut so­vint mit­jan­çant un avor­ta­ment tar­dà”, va ce­le­brar Mar­jo­rie Dan­nen­fel­ser, pre­si­den­ta del grup Su­san B. Ant­hony List.

Els NIH ja fi­nan­cen la re­cer­ca de “mo­dels ex­pe­ri­men­tals” que no es ba­sin en ma­te­ri­al ob­tin­gut d’avor­ta­ments, pe­rò els ci­en­tí­fics dub­ten que si­gui pos­si­ble tro­bar al­ter­na­ti­ves per a cer­tes in­ves­ti­ga­ci­ons. Un exem­ple que ha apa­re­gut a la re­vis­ta Sci­en­ce: els es­tu­dis per en­ten­dre com el vi­rus del Zika pas­sa de la sang d’una do­na em­ba­ras­sa­da al seu fe­tus i n’afec­ta el desen­vo­lu­pa­ment ce­re­bral.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.