El su­ï­ci­di as­sis­tit de Car­ras­co con­ti­nua com a crim mas­clis­ta

L’Au­di­èn­cia de Ma­drid creu que fal­ten pro­ves que des­car­tin la vi­o­lèn­cia de gè­ne­re

La Vanguardia (Català) - - TENDÈNCIES -

L’Au­di­èn­cia de Ma­drid ha acor­dat que la ins­truc­ció del cas pel pre­sump­te su­ï­ci­di as­sis­tit de Ma­ría Jo­sé Car­ras­co –la malal­ta ter­mi­nal d’es­cle­ro­si múl­ti­ple que va mo­rir el 3 d’abril amb l’aju­da del seu ma­rit, Án­gel Hernán­dez– la con­ti­nuï el jutjat de vi­o­lèn­cia so­bre la do­na, da­vant la fal­ta de pro­ves per con­clou­re que no es trac­ta d’un cas de vi­o­lèn­cia mas­clis­ta.

Amb aques­ta re­so­lu­ció, que és fer­ma i con­tra la qual no es pot re­cór­rer, la sec­ció 27 de l’Au­di­èn­cia de Ma­drid re­sol la qües­tió de com­pe­tèn­ci­es que es va ori­gi­nar des­prés que el jutjat d’ins­truc­ció nú­me­ro 25 de Ma­drid s’in­hi­bís, una set­ma­na des­prés dels fets, en el jutjat de vi­o­lèn­cia so­bre la do­na, i que la ma­gis­tra­da d’aquest jutjat tam­bé re­but­gés as­su­mir la in­ves­ti­ga­ció.

Tant la jut­ges­sa com la Fis­ca­lia van ar­gu­men­tar que en cap cas la mort de Ma­ría Jo­sé Car­ras­co no era un crim mas­clis­ta, si­nó un trac­te per part del seu ma­rit de “co­o­pe­ra­ció i au­xi­li a un desig ex­prés, ma­ni­fest i pa­tent” de la se­va do­na.

Tot i ai­xò, l’Au­di­èn­cia de Ma­drid afirma que els ar­gu­ments fets ser­vir per la jut­ges­sa no es po­den com­par­tir, ja que fal­ten pro­ves que per­me­tin con­clou­re que la mort de Car­ras­co no va ser un cas de vi­o­lèn­cia mas­clis­ta.

Ai­xí, la sa­la as­se­gu­ra que a la do­cu­men­ta­ció apor­ta­da no s’han in­clòs els ins­tru­ments uti­lit­zats per l’in­ves­ti­gat en la pre­sump­ta eu­ta­nà­sia, ni cap da­da so­bre la da­ta en què es va com­prar la subs­tàn­cia que va pro­vo­car la mort de la se­va do­na. Tam­poc no cons­ta com re­me­sa la me­mò­ria USB amb les imat­ges en què Car­ras­co ma­ni­fes­ta el desig de mo­rir i el con­sen­ti­ment ex­prés a in­ge­rir aques­ta subs­tàn­cia.

L’Au­di­èn­cia con­clou que “no pot fer al­tra co­sa que apli­car” la llei que ator­ga la com­pe­tèn­cia als jut­jats de vi­o­lèn­cia mas­clis­ta per a aquest ti­pus de ca­sos, ja que “no es pre­sen­ta en aquest mo­ment pro­ces­sal i de for­ma no­tò­ria” la cau­sa d’ex­clu­sió que de­fen­sa la ma­gis­tra­da per no con­ti­nu­ar amb el pro­ce­di­ment.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.