Noa, atra­pa­da

La Vanguardia (Català) - - TENDÈNCIES - Jo­sé R. Ubi­e­to JO­SÉ R. UBI­E­TO, psi­co­a­na­lis­ta (AMP) i pro­fes­sor de la UOC

Su­ï­ci­dis en lí­nia d’ado­les­cents: les xar­xes con­vo­quen tots els que pen­sen igual i re­for­cen una elec­ció

La mort de la Noa, l’ado­les­cent ho­lan­de­sa, ens con­fron­ta a un hor­ror di­fí­cil de su­por­tar: el su­ï­ci­di d’al­gú que té to­ta la vi­da per da­vant. A molts pa­ï­sos, in­clo­ent-hi Es­pa­nya, és ja la pri­me­ra cau­sa de mort no na­tu­ral en­tre els ado­les­cents.

No és un fe­no­men nou, en­ca­ra que sí que pre­sen­ta al­gu­nes no­ve­tats. Fa uns anys, el 2016, una no­ia fran­ce­sa de 19 anys es va llan­çar a les vi­es d’un tren, men­tre fil­ma­va el seu ac­te amb el mò­bil i el re­trans­me­tia per Pe­ris­co­pe. Sem­bla ser que va acom­pa­nyar el seu gest d’una de­nún­cia, en for­ma de crit, so­bre una pre­sump­ta vi­o­la­ció. No va ser un ac­te im­pul­siu, abans ha­via en­vi­at un SMS a un cone­gut ex­pli­cant-li les cau­ses del su­ï­ci­di i anun­ci­ant que el que veu­ri­en a con­ti­nu­a­ció no ho fe­ia “per fer so­roll”, si­nó “per fer re­ac­ci­o­nar la gent, obrir les ments”. Oce­an, aquest era el seu ava­tar di­gi­tal, cre­ia que do­mi­na­va la si­tu­a­ció i va ele­var el seu ac­te (fil­mar la se­va prò­pia mort) a una es­pè­cie de tri­omf per­què la se­va imat­ge i el seu nom que­des­sin fi­xats en la me­mò­ria vi­ral. Molly Rus­sell es va fer tris­ta­ment fa­mo­sa el 2014 per­què amb no­més 14 anys es va treu­re la vi­da des­prés de me­sos

de veu­re “por­no­gra­fia d’au­to­le­si­ons” a tra­vés del seu comp­te d’Ins­ta­gram, igual que Ur­su­la Ke­ogh, de no­més 11 anys, més re­cent­ment, el ge­ner del 2018. I el mes pas­sat, una ado­les­cent de 16 anys es va su­ï­ci­dar a Ma­lài­sia des­prés de pu­bli­car una enquesta tam­bé a Ins­ta­gram en què pre­gun­ta­va als seus se­gui­dors si cre­ien que ha­via de mo­rir o no. El 69% dels que van res­pon­dre l’enquesta van vo­tar que ho ha­via de fer. La Noa tam­bé va fer pú­blic a Ins­ta­gram el seu desig de mo­rir ben avi­at.

Què te­nen en co­mú aquests su­ï­ci­dis ado­les­cents? En tots els ca­sos –es­pe­ci­al­ment en els tres pri­mers– aques­tes jo­ves van que­dar atra­pa­des dins d’una “cam­bra d’eco” de su­ï­ci­des grà­ci­es als al­go­rit­mes que atre­uen al­tres usu­a­ris que pen­sen el ma­teix. Les xar­xes con­vo­quen els usu­a­ris que pen­sen igual i re­tro­a­li­men­ten una elec­ció –llan­çar-se a l’abis­me– que sa­bem que és una fan­ta­sia sem­pre pre­sent a l’ado­les­cèn­cia, l’atrac­ció que ex­pe­ri­men­ten per aquest no-res que els alli­be­ra­ria del pa­ti­ment de la se­va exis­tèn­cia i al­ho­ra els fa­ria eterns (Kurt Co­bain). La pro­li­fe­ra­ció de pà­gi­nes que in­ci­ten a les au­to­le­si­ons o al su­ï­ci­di, jun­ta­ment amb les que pro­mo­uen l’ano­rè­xia i la bu­lí­mia, són una in­vi­ta­ció per a molts jo­ves a ex­pe­ri­men­tar al seu cos aques­ta bar­re­ja de sa­tis­fac­ció i do­lor. Al ma­teix temps, amb el seu ac­te, fan pa­tent la se­va de­nún­cia pel que con­si­de­ren un abús in­to­le­ra­ble (agres­sió se­xu­al) o una in­di­fe­rèn­cia del món en què vi­uen cap a qües­ti­ons que con­si­de­ren vi­tals: ani­mals, pla­ne­ta...

Es po­den pre­ve­nir aques­tes con­duc­tes? L’efec­te Wert­her, a par­tir de la no­vel·la de Go­et­he (Les penes del jo­ve Wert­her )en què el pro­ta­go­nis­ta pa­teix per amor fins a tal punt que aca­ba tra­ient-se la vi­da i que va cau­sar a la se­va èpo­ca (1774) una epi­dè­mia de su­ï­ci­dis, és cone­gut i re­ac­tu­a­lit­zat de tant en tant, com va ser el cas re­cent de la sè­rie 13 ra­ons, que va pro­vo­car un re­punt sig­ni­fi­ca­tiu de su­ï­ci­dis en­tre ado­les­cents.

Da­vant ai­xò cal res­pon­dre amb una es­col­ta menys cen­tra­da en la clas­si­fi­ca­ció i eti­que­tat­ge dels pos­si­bles tras­torns (no sem­pre són tan evi­dents) i més a aco­llir la “de­nún­cia” que for­mu­len. Una aler­ta que par­la de les di­fi­cul­tats que elles i ells te­nen en un mo­ment crí­tic, en què se sen­ten as­set­jats pel seu cos pú­ber i les no­ves sen­sa­ci­ons se­xu­als per a les quals no sem­pre tro­ben paraules ni sig­ni­fi­ca­ció.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.