Cin­quan­ta lí­ders tra­cen el fu­tur a Bar­ce­lo­na

La Vanguardia (Català) - - TENDÈNCIES -

Què te­nen en co­mú Alex Ata­la, un xef bra­si­ler que in­ves­ti­ga els in­gre­di­ents in­dí­ge­nes del seu pa­ís; Easkey Brit­ton, una so­ci­ò­lo­ga cam­pi­o­na de surf que llui­ta con­tra la cri­si cli­mà­ti­ca, o Ge­off Mul­gan, un ex­pert en in­no­va­ció i po­lí­ti­ques so­ci­als que tre­ba­lla per al Go­vern bri­tà­nic? Doncs, en­tre al­tres co­ses, la se­va pre­o­cu­pa­ció per di­bui­xar un fu­tur mi­llor i com­par­tir ide­es que si­guin agents de can­vi.

Ata­la, Brit­ton i Mul­gan són tres dels 50 par­ti­ci­pants del ci­cle de con­fe­rèn­ci­es Fi­xing the fu­tu­re (Pre­pa­rant el fu­tur), que avui i de­mà de­ba­tran al Cen­tre de Cul­tu­ra Con­tem­po­rà­nia de Bar­ce­lo­na (CCB) so­bre la bi­o­di­ver­si­tat, l’ar­qui­tec­tu­ra re­vo­lu­ci­o­nà­ria, la pre­ser­va­ció dels oce­ans, l’agri­cul­tu­ra i l’or­ga­nit­za­ció de les ciutats mo­der­nes.

Per se­gon any con­se­cu­tiu, i or­ga­nit­zat per la pu­bli­ca­ció en lí­nia At­las of the Fu­tu­re i l’elèc­tri­ca Ho­la­luz, els ano­me­nats 50 he­rois del fu­tur in­ter­can­vi­a­ran ex­pe­ri­èn­ci­es, opi­ni­ons i in­ves­ti­ga­ci­ons al vol­tant de deu tau­les ro­do­nes que ser­vi­ran per trac­tar te­mes clau els prò­xims anys com la ges­tió de re­si­dus, la hu­ma­nit­za­ció de les ciutats, la pro­duc­ció d’ali­ments, la re­si­li­èn­cia i l’ac­ti­vis­me o el fo­ment de la sa­vi­e­sa in­ter­ge­ne­ra­ci­o­nal.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.