Un im­mo­ble d’ofi­ci­nes de Fran­cesc Mit­jans

La Vanguardia (Català) - - VIURE -

La seu de Te­le­fó­ni­ca es va cons­truir a co­men­ça­ments dels se­tan­ta. Es trac­ta­va d’un edi­fi­ci sin­gu­lar en un so­lar de su­per­fí­cie tri­an­gu­lar a l’Ei­xam­ple obra de Fran­cesc Mit­jans, el ma­teix que va al­çar el Camp Nou. L’im­mo­ble cons­ta­va de dos cos­sos, pe­rò amb plan­tes con­tí­nu­es de sis i on­ze pi­sos d’alt. L’edi­fi­ci no ha­via agra­dat mai als ve­ïns de l’en­torn per l’im­pac­te vi­su­al que te­nia en les tí­pi­ques cons­truc­ci­ons del dis­tric­te. A co­men­ça­ments d’aquest se­gle, la seu es va que­dar ob­so­le­ta per aco­llir un cen­tre de re­cer­ca i desen­vo­lu­pa­ment. Ai­xò va fa­ci­li­tar l’acord subs­crit en­tre l’Ajun­ta­ment i Te­le­fó­ni­ca per man­te­nir una seu cor­po­ra­ti­va a Bar­ce­lo­na i la mo­di­fi­ca­ció del Pla Ge­ne­ral Me­tro­po­li­tà du­ta a ter­me el 2005.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.