L’edi­fi­ci Es­tel de­ma­na de rei­ni­ci­ar les obres amb menys ha­bi­tat­ges

La no­va lli­cèn­cia que l’Ajun­ta­ment té pre­vist ator­gar re­ta­lla en 144 el nom­bre de pi­sos

La Vanguardia (Català) - - VIURE - SIL­VIA ANGULO

El maig del 2018 el temps es va atu­rar a l’edi­fi­ci Es­tel, l’an­ti­ga seu de Te­le­fó­ni­ca si­tu­a­da a l’avin­gu­da Ro­ma de Bar­ce­lo­na. Una ins­pec­ció mu­ni­ci­pal va de­ter­mi­nar que els tre­balls que s’es­ta­ven exe­cu­tant per con­ver­tir l’an­tic im­mo­ble d’ofi­ci­nes en una enor­me fin­ca d’ha­bi­tat­ges no te­ni­en res a veu­re amb el pro­jec­te apro­vat, de ma­ne­ra que es van tor­nar a pa­ra­lit­zar –no era la pri­me­ra ve­ga­da– les obres de trans­for­ma­ció. Els pro­pi­e­ta­ris es van veu­re obli­gats a sol·li­ci­tar una no­va lli­cèn­cia a l’Ajun­ta­ment per po­der rei­ni­ci­ar les obres i exe­cu­tar el nou pla que re­du­eix con­si­de­ra­ble­ment el nom­bre d’ha­bi­tat­ges de lu­xe, que aco­lli­rà 144 pi­sos menys dels pre­vis­tos i tin­drà nou lo­cals co­mer­ci­als.

La sol·li­ci­tud del per­mís, que va en­trar en el re­gis­tre mu­ni­ci­pal a pri­mers d’oc­tu­bre de l’any pas­sat, és im­pres­cin­di­ble per re­pren­dre la cons­truc­ció de l’edi­fi­ci re­si­den­ci­al, que des de fa anys no­més mos­tra l’es­que­let co­bert per una enor­me lo­na. Una re­ac­ti­va­ció que de­ma­nen tam­bé els ve­ïns de l’en­torn, que han pa­tit les con­se­qüèn­ci­es dels nom­bro­sos obs­ta­cles –aban­do­na­ment, ro­ba­to­ris, in­ci­vis­me, so­rolls, pols...– amb què han ha­gut de con­viu­re des que la fin­ca va dei­xar de ser la seu de Te­le­fó­ni­ca.

Del ter­reny n’han des­a­pa­re­gut els ma­te­ri­als i a l’es­pai, que es­tà tan­cat, no­més hi que­den les ca­se­tes d’obres. Se­gons fonts mu­ni­ci­pals, el dis­tric­te va pa­ra­lit­zar les obres qu­an va “de­tec­tar mo­di­fi­ca­ci­ons molt subs­tan­ci­als del pro­jec­te que s’ha­via pre­sen­tat i apro­vat i, per tant, un desa­just amb re­la­ció a la lli­cèn­cia con­ce­di­da”. A més a més, en la ins­pec­ció tam­bé es van ob­ser­var de­fi­ci­èn­ci­es a les xar­xes i les lo­nes de pro­tec­ció de l’obra.

La ve­ri­tat és que l’edi­fi­ci Es­tel s’ha­via de con­ver­tir en un im­mo­ble per a 421 ha­bi­tat­ges i ara els pro­pi­e­ta­ris han sol·li­ci­tat una no­va lli­cèn­cia per cons­truir-ne 277. Es re­nun­cia a un 34% dels pi­sos, que se­ran més grans que els pre­vis­tos ini­ci­al­ment, ja que no ha va­ri­at l’edi­fi­ca­bi­li­tat pre­vis­ta. El per­mís per re­pren­dre les obres es va sol·li­ci­tar a l’oc­tu­bre, un mes abans de l’apro­va­ció de la nor­ma­ti­va que obli­ga les grans re­ha­bi­li­ta­ci­ons o no­ves pro­mo­ci­ons a des­ti­nar un 30% a ha­bi­tat­ge pro­te­git, de ma­ne­ra que els pro­pi­e­ta­ris es­ta­ran exempts de com­plir-la.

El pro­jec­te de l’edi­fi­ci Es­tel és fruit d’un con­ve­ni fir­mat el 2005 pel lla­vors al­cal­de Jo­an Clos per treu­re les ofi­ci­nes de Te­le­fó­ni­ca de l’Ei­xam­ple i cons­truir un nou cen­tre de re­cer­ca i desen­vo­lu­pa­ment cap­da­van­ter a la ca­pi­tal ca­ta­la­na. Aquest va ser el com­pro­mís subs­crit per Clos i el lla­vors pre­si­dent de la com­pa­nyia Cé­sar Ali­er­ta. La no­va seu al fi­nal es va al­çar a la zo­na del Fò­rum, en una tor­re de gran al­çà­ria obra de l’ar­qui­tec­te En­ric Mas­sip que es va ba­te­jar com a Di­a­go­nal 00. L’ope­ra­ció ur

Les obres es­tan atu­ra­des des del maig de l’any pas­sat per­què no s’ajus­ta­ven al pro­jec­te

No hau­rà de com­plir amb la ces­sió d’un 30% per­què la nor­ma­ti­va en­ca­ra no es­ta­va en vi­gor

ba­nís­ti­ca im­pul­sa­da per la com­pa­nyia te­le­fò­ni­ca i l’Ajun­ta­ment re­qua­li­fi­ca­va la seu de l’avin­gu­da Ro­ma com a re­si­den­ci­al –li ator­ga­va una edi­fi­ca­bi­li­tat de 40.000 m2 i 4.000 m2 per a al­tres usos que no fos­sin ha­bi­tat­ges–, men­tre que nou cen­trals elèc­tri­ques re­par­ti­des per la ciu­tat pas­sa­ven a ser de ti­tu­la­ri­tat mu­ni­ci­pal i qua­li­fi­ca­des d’equi­pa­ments. A més a més, per­me­tia cons­truir un in­te­ri­or d’illa a Pau Cla­ris.

Te­le­fó­ni­ca es va des­pren­dre de la se­va an­ti­ga seu des­prés d’ini­ci­ar un pro­cés de sub­has­ta per 220 mi­li­ons d’eu­ros. El Grup Carly­le en va acon­se­guir la pro­pi­e­tat, pe­rò la va per­dre a cau­sa de la cri­si sen­se po­der desen­vo­lu­par el pro­jec­te re­si­den­ci­al. La cons­truc­ció i la ven­da d’ha­bi­tat­ges es va fre­nar i van pa­tir les con­se­qüèn­ci­es de la bom­bo­lla im­mo­bi­li­à­ria. El grup es va veu­re obli­gat a pre­sen­tar con

curs de cre­di­tors l’abril del 2013.

El 2014 l’em­pre­sa Pla­ti­num Es­ta­tes va ad­qui­rir l’im­mo­ble amb la in­ten­ció d’ins­tal·lar-hi un ho­tel de la fir­ma Hyatt i cons­truir 200 ha­bi­tat­ges, pe­rò el pro­jec­te no va pros­pe­rar per la mo­ra­tò­ria ho­te­le­ra i el poste­ri­or pla d’allot­ja­ments tu­rís­tics (Pe­uat). En to­ta aque­lla zo­na de l’Ei­xam­ple s’hi van pro­hi­bir no­ves ober­tu­res d’es­ta­bli­ments ho­te­lers, de ma­ne­ra que els plans de la com­pa­nyia se’n van anar en or­ris. L’any pas­sat l’an­ti­ga seu va tor­nar a can­vi­ar de mans a un al­tre grup in­ver­sor que va mo­di­fi­car el pro­jec­te sen­se ha­ver sol·li­ci­tat els per­mi­sos per­ti­nents a l’Ajun­ta­ment.

Pe­rò les pe­ri­pè­ci­es de l’edi­fi­ci no s’han li­mi­tat úni­ca­ment a la pro­pi­e­tat. El 2013, una ve­ga­da van aflo­rar els pro­ble­mes de la pro­pi­e­tat, els Mos­sos d’Es­qua­dra van ar­ri­bar a de­te­nir en dos me­sos 50 per­so­nes ro­bant cou­re a l’in­te­ri­or de l’edi­fi­ci que es­ta­va aban­do­nat. Les quei­xes ve­ï­nals eren cons­tants a cau­sa de la de­gra­da­ció de la zo­na i del pe­rill que su­po­sa­ven les fi­nes­tres que, li­te­ral­ment, pen­ja­ven de l’im­mo­ble. Tam­bé es van de­tec­tar ocu­pa­ci­ons, amb els con­se­güents pe­rills per a la se­gu­re­tat dels que en­tra­ven a l’edi­fi­ci buit. Una ve­ga­da so­lu­ci­o­nats aquests pro­ble­mes en van ar­ri­bar d’al­tres. Les obres es van re­pren­dre, pe­rò el 2016

En dos me­sos del 2013 els Mos­sos van de­te­nir 50 per­so­nes per ha­ver en­trat a ro­bar cou­re

La pos­si­bi­li­tat d’ins­tal·lar un ho­tel es va frus­trar pel pla d’allot­ja­ments tu­rís­tics

l’Ajun­ta­ment va pa­ra­lit­zar les obres des­prés de de­tec­tar unes ano­ma­li­es a les xar­xes de se­gu­re­tat. Els ve­ïns de la zo­na van de­nun­ci­ar les mo­lès­ti­es pel so­roll i pols cau­sa­des pels tre­balls per con­ver­tir l’im­mo­ble en ha­bi­tat­ges. Uns pi­sos de lu­xe que, se­gons es va ex­pli­car en aquell mo­ment, els pro­pi­e­ta­ris es­pe­ra­ven treu­re al mer­cat amb uns preus que os­cil·la­ven en­tre els 400.000 i els 2,5 mi­li­ons d’eu­ros.

L’úl­ti­ma ve­ga­da que els ins­pec­tors van vi­si­tar l’obra va ser el maig del 2018. Des d’ales­ho­res no s’han re­près, en es­pe­ra de la lli­cèn­cia i d’un pro­jec­te que és a càr­rec de l’equip d’ar­qui­tec­tu­ra WIT, se­gons anun­ci­en al seu lloc web.

CÉ­SAR RANGEL

L’es­que­let. L’an­ti­ga seu de Te­le­fó­ni­ca des­prés de pas­sar per di­ver­ses mans con­ti­nua amb l’es­truc­tu­ra a la vis­ta

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.