Shaki­ra és ci­ta­da al jutjat d’Es­plu­gues acu­sa­da de frau fis­cal

La can­tant al·le­ga que no va viu­re a Es­pa­nya fins al 2015 i per ai­xò no va pa­gar im­pos­tos

La Vanguardia (Català) - - VIURE - TONI MUÑOZ

La des­fi­la­da da­vant dels jut­jats és un mal tràn­gol per a to­tes les ce­le­bri­tats que s’han d’en­fron­tar a l’ac­ció de la jus­tí­cia. Per ai­xò hi han pas­sat Leo Mes­si, Ja­vi­er Masc­he­ra­no, Cris­ti­a­no Ro­nal­do, Iñaki Ur­dan­ga­rin i la in­fan­ta Cris­ti­na. En el cas de Mont­ser­rat Ca­ba­llé es va te­nir en comp­te el seu de­li­cat es­tat de sa­lut i se li va per­me­tre res­pon­dre al jut­ge des de ca­sa. Ahir Shaki­ra va de­cla­rar al jutjat pe­rò es va es­tal­vi­ar des­fi­lar da­vant la prem­sa. La Fis­ca­lia l’acu­sa d’ha­ver de­frau­dat pre­sump­ta­ment 14,5 mi­li­ons d’eu­ros. La can­tant va evi­tar la des­fi­la­da amb una es­tu­di­a­da ma­ni­o­bra, ide­a­da pels seus as­ses­sors, que li va per­me­tre en­trar al jutjat des d’un pàr­quing que va llo­gar el seu ad­vo­cat al ma­teix edi­fi­ci. Nin­gú no la va veu­re. Ni tan sols les nom­bro­ses cà­me­res

La in­tèr­pret es­tà acu­sa­da de de­frau­dar 14,5 mi­li­ons d’eu­ros a Hi­sen­da els exer­ci­cis 2012-2014

que l’es­pe­ra­ven a les por­tes dels jut­jats d’Es­plu­gues de Llo­bre­gat, el seu lloc de re­si­dèn­cia, se­gons diu ella, des del 2015.

Aquest és el quid de la qües­tió: on va viu­re Shaki­ra en­tre el 2012 i el 2014? La res­pos­ta és la clau de la qües­tió i in­di­ca­ria si ha­via d’ha­ver pa­gat els im­pos­tos a Es­pa­nya o no. La can­tant va al·le­gar que viu aquí des del 2015, mal­grat que es va com­prar un ha­bi­tat­ge a Es­plu­gues el 2013, amb la se­va pa­re­lla, el fut­bo­lis­ta del Bar­ça Ge­rard Pi­qué, i que fins i tot en aquest perí­o­de va néi­xer a Bar­ce­lo­na en Mi­lan, el seu pri­mer fill. La Fis­ca­lia i l’Agèn­cia Tri­bu­tà­ria no com­par­tei­xen aquests ar­gu­ments. En unes ex­haus­ti­ves in­da­ga­ci­ons, els in­ves­ti­ga­dors es van cap­bus­sar en la vi­da de Shaki­ra mi­rant de re­cons­truir si du­rant el perí­o­de in­ves­ti­gat –del 2012 al 2015– va pas­sar més di­es a Es­pa­nya o a l’es­tran­ger. Els in­ves­ti­ga­dors van re­cór­rer res­tau­rants i per­ru­que­ri­es a la re­cer­ca de fac­tu­res que acre­di­tes­sin per on ha­via pas­sat la can­tant. La le­gis­la­ció con­si­de­ra que si una per­so­na pas­sa la mei­tat de l’any a Es­pa­nya, al­menys 183 di­es, ha de pa­gar im­pos­tos. I els

re­sul­tats d’Hi­sen­da van con­fir­mar les se­ves sos­pi­tes. Se­gons la in­ves­ti­ga­ció, Shaki­ra es va es­tar a Es­pa­nya el 2012 (242 di­es), el 2013 (212 di­es) i el 2014 (244 di­es). En aquests exer­ci­cis ha­via d’ha­ver pa­gat per l’im­post de la ren­da i el de pa­tri­mo­ni, pe­rò no ho va fer.

La can­tant ahir es va de­fen­sar al jutjat du­rant una ho­ra i deu mi­nuts sot­me­tent-se a les pre­gun­tes del seu ad­vo­cat. Va re­cor­dar tot el que va fer aquests anys: les gi­res, els con­certs, la par­ti­ci­pa­ció com a ju­rat en el pro­gra­ma La voz dels Es­tats Units i fins i tot els es­de­ve­ni­ments a què va acu­dir. On va viu­re, pe­rò? En aquest perí­o­de va as­se­gu­rar que te­nia la re­si­dèn­cia fis­cal a l’illa de Nas­sau, a les Ba­ha­mes, el lloc de re­si­dèn­cia des del 2007 com va acre­di­tar amb un per­mís que va pre­sen­tar al jutjat. La Fis­ca­lia, pe­rò, tam­poc no s’ho creu. As­se­gu­ra que Shaki­ra “no va es­tar ni un dia fí­si­ca­ment” a l’illa ni cons­ta que pre­sen­tés en aquest pa­ís la de­cla­ra­ció de l’im­post de la ren­da ni de pa­tri­mo­ni ni cap al­tre im­post”. Qu­an la Fis­ca­lia va pre­sen­tar la que­re­lla, l’ar­tis­ta va in­ten­tar sal­dar el deu­te i pa­ra­lit­zar el pro­ce­di­ment pe­nal pa­gant 14,5 mi­li­ons d’eu­ros, que era la quan­ti­tat re­cla­ma­da, pe­rò l’acu­sa­ció va con­ti­nu­ar en­da­vant.

Un dels ar­gu­ments que va es­gri­mir da­vant la jut­ges­sa va ser que sem­pre va ac­tu­ar guia­da pels con­sells dels seus as­ses­sors. De fet, un d’ells tam­bé es­tà im­pu­tat en aques­ta cau­sa i se­rà ci­tat avi­at a de­cla­rar. Se­gons la Fis­ca­lia i l’Agèn­cia Tri­bu­tà­ria, la in­tèr­pret va uti­lit­zar “un en­tra­mat de so­ci­e­tats pan­ta­lla en pa­ra­di­sos fis­cals per re­bre les ren­des i el pa­tri­mo­ni” i al­ho­ra des­criu que va uti­lit­zar fins a on­ze so­ci­e­tats per de­frau­dar el fisc es­ta­bler­tes a Ho­lan­da, Mal­ta, Lu­xem­burg, les illes Ver­ges, el Pa­na­mà, les illes Cai­man i els Es­tats Units. Shaki­ra, pe­rò, man­té la se­va opi­nió i con­si­de­ra que no s’es­tà cal­cu­lant bé qu­an va co­men­çar a viu­re a Es­pa­nya.

OS­CAR DEL POZO / AFP

Ama­ga­da Shaki­ra va es­qui­var les cà­me­res i va evi­tar la des­fi­la­da: va en­trar al jutjat apro­fi­tant un ac­cés di­rec­te des d’un pàr­quing i va ca­mi­nar per l’edi­fi­ci cus­to­di­a­da pels seus as­ses­sors

CÉ­SAR RANGEL

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.