Bar­ce­lo­na, pre­mi­a­da per la se­va ac­ció con­tra l’es­pe­cu­la­ció

La Vanguardia (Català) - - VIURE - Redac­ció

L’Ajun­ta­ment de Bar­ce­lo­na ha re­but un pre­mi eu­ro­peu per les se­ves po­lí­ti­ques con­tra la gen­tri­fi­ca­ció i l’es­pe­cu­la­ció im­mo­bi­li­à­ria. Es trac­ta del pre­mi Eu­ro­pe­an Res­pon­si­ble Hou­sing, que es va lliu­rar ahir en el marc del se­gon Fes­ti­val In­ter­na­ci­o­nal d’Ha­bi­tat­ge So­ci­al que se ce­le­bra a la Uni­ver­si­tat Ca­tò­li­ca de Lió.

El re­gi­dor d’Ha­bi­tat­ge, Jo­sep Ma­ria Mon­ta­ner, que va anar a bus­car el guar­dó, va ex­pli­car que, mal­grat que Bar­ce­lo­na no dis­po­sa d’un parc de pi­sos pú­blics, es­tà fent un es­forç per llui­tar con­tra l’ex­pul­sió dels ve­ïns dels seus bar­ris a cau­sa dels in­cre­ments del llo­guer i de les di­fi­cul­tats d’ac­cés a l’ha­bi­tat­ge.

En aquest sen­tit, va des­ta­car la mo­bi­lit­za­ció d’ha­bi­tat­ges pri­vats que ha ini­ci­at al llarg de l’úl­tim man­dat el go­vern de l’al­cal­des­sa Ada Co­lau per des­ti­nar-los a pi­sos so­ci­als i as­se­qui­bles, es­pe­ci­al­ment als bar­ris amb pro­ble­mes de gen­tri­fi­ca­ció on no es dis­po­sa­va ni d’ha­bi­tat­ges ni de ter­renys pú­blics.

Mon­ta­ner con­si­de­ra que un dels pro­gra­mes que han fun­ci­o­nat en aquest man­dat és el de la com­pra se­lec­ti­va de pi­sos pri­vats, tant en fin­ques ho­rit­zon­tals com en edi­fi­cis sen­cers. A tra­vés d’aques­ta lí­nia s’han ad­qui­rit més de 700 ha­bi­tat­ges. En pa­ral·lel, el re­gi­dor d’Ha­bi­tat­ge ex­pli­ca que el nom­bre de pro­jec­tes en mar­xa a la Ciu­tat Com­tal su­pera la xi­fra de 70 i, a més, es tre­ba­lla en la re­ser­va de més de mig cen­te­nar de plans en al­tres ter­res que es­ta­ran dis­po­ni­bles en el fu­tur.

Mon­ta­ner re­cla­ma la com­pli­ci­tat d’al­tres ad­mi­nis­tra­ci­ons per im­pul­sar amb més in­ver­sió so­lu­ci­ons al pro­ble­ma ha­bi­ta­ci­o­nal que te­nen les ciutats. Per ai­xò ha as­se­gu­rat: “Ne­ces­si­tem que al­tres ni­vells de go­vern hi tin­guin un pa­per i ens aju­din a ga­ran­tir el dret a un ha­bi­tat­ge as­se­qui­ble”.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.