A Gra­na­da en AVE

La Vanguardia (Català) - - VIURE - Adol­fo S. Ruiz

Du­es dè­ca­des des­prés del que es pre­ve­ia, in­clo­ent-hi una des­con­ne­xió fer­ro­vi­à­ria ab­so­lu­ta de Gra­na­da du­rant tres anys, Ren­fe ha po­sat a la ven­da els pri­mers bit­llets de l’AVE que en­lla­ça­rà Bar­ce­lo­na amb la ciu­tat an­da­lu­sa a par­tir del dia 26. La ta­ri­fa pro­mo­ci­o­nal, fins al 15 de se­tem­bre, per­me­trà vi­at­jar en­tre les du­es ciutats per 45 eu­ros ca­da tra­jec­te, en un vi­at­ge que du­ra­rà 6 ho­res i 25 mi­nuts i que, de mo­ment, tin­drà una fre­qüèn­cia d’un tren al dia. La his­tò­ria d’aquest AVE, i del Ma­drid-Gra­na­da, ha es­tat la can­çó de l’en­fa­dós per la rei­te­ra­ció en les di­fi­cul­tats del pro­jec­te. Els com­bois en­ca­ra tin­dran la di­fi­cul­tat d’ha­ver de sal­var el tram de Lo­ja, tren­ta qui­lò­me­tres en­ca­ra no ade­quats a l’al­ta ve­lo­ci­tat i que alen­ti­ran la mar­xa. Adif tre­ba­lla en una va­ri­ant que es­cur­ça­rà el tra­jec­te mit­ja ho­ra. /

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.