FGC es re­for­ça per ar­ri­bar al lí­mit de la se­va capa­ci­tat

La com­pa­nyia in­ver­teix 300 mi­li­ons fins al 2021 en la mi­llo­ra de la in­fra­es­truc­tu­ra per gua­nyar fi­a­bi­li­tat qu­an ar­ri­bin 15 trens nous

La Vanguardia (Català) - - VIURE -

El temps des que es de­ci­deix ad­qui­rir no­ves uni­tats de trens fins que s’ar­ri­ben a po­sar en cir­cu­la­ció és llarg. Els pro­ces­sos de li­ci­ta­ció i fa­bri­ca­ció des­es­pe­ren els po­lí­tics més im­pa­ci­ents, pe­rò, al­ho­ra, do­nen mar­ge de ma­ni­o­bra als tèc­nics per te­nir-ho tot a punt qu­an ar­ri­bin. És el que es­tà fent Fer­ro­car­rils de la Ge­ne­ra­li­tat (FGC), que in­ver­ti­rà 300 mi­li­ons fins al 2021 –a raó de 100 mi­li­ons anu­als– en el man­te­ni­ment i la mi­llo­ra de la in­fra­es­truc­tu­ra exis­tent. Es trac­ta de re­no­va­ci­ons de ca­te­nà­ria, mo­der­nit­za­ció de la se­nya­lit­za­ció, mi­llo­ra dels sis­te­mes de co­mu­ni­ca­ció en­tre els trens i el cen­tre de con­trol... Un con­junt d’ac­tu­a­ci­ons que no llu­ei­xen tant com els grans pro­jec­tes de pro­lon­ga­ci­ons de lí­ni­es ni la inau­gu­ra­ció de no­ves es­ta­ci­ons pe­rò que són fo­na­men­tals per afron­tar el fu­tur més im­me­di­at.

“L’ob­jec­tiu és ga­ran­tir la ro­bus­te­sa i la fi­a­bi­li­tat de la in­fra­es­truc­tu­ra per­què a par­tir del 2021 pu­gui anar al lí­mit de la se­va capa­ci­tat i con­ti­nu­ar man­te­nint els ín­dexs de pun­tu­a­li­tat pro­pers al 100%”, apun­ta el pre­si­dent d’FGC, Ri­card Font, que ahir va pre­sen­tar els re­sul­tats de la com­pa­nyia el 2018. L’ope­ra­do­ra pú­bli­ca té la mi­ra­da cen­tra­da en el 2021, qu­an s’in­cor­po­ra­ran a la lí­nia del Va­llès 15 trens nous que ara es­tan en pro­cés de fa­bri­ca­ció. L’ob­jec­tiu és re­duir la fre­qüèn­cia a dos mi­nuts i mig en­tre la pla­ça Ca­ta­lu­nya i Sant Cu­gat i a cinc mi­nuts fins a Sabadell i Ter­ras­sa. D’aques­ta ma­ne­ra es po­sa­rà al lí­mit la capa­ci­tat de la in­fra­es­truc­tu­ra, per la qual co­sa la com­pa­nyia pú­bli­ca vol pre­ve­nir al mà­xim les pos­si­bles ava­ri­es que pu­guin sor­gir.

Mol­tes de les ac­tu­a­ci­ons pre­vis­tes en els 100 mi­li­ons d’in­ver­sió d’aquest 2019 pas­sa­ran des­a­per­ce­bu­des per als vi­at­gers, mal­grat que n’hi hau­rà una d’es­pe­ci­al­ment cri­da­ne­ra. Les an­da­nes de du­es vi­es de l’es­ta­ció de la pla­ça Ca­ta­lu­nya s’allar­ga­ran uns 20 me­tres, i ocu­pa­ran l’es­pai d’una an­ti­ga es­ta­ció re­cep­to­ra d’En­de­sa. Ai­xí gua­nya­ran l’es­pai que re­que­rei­xen els nous trens, do­tats d’un sis­te­ma de se­gu­re­tat que ho re­que­reix. Les obres ja han sor­tit a con­curs pú­blic per va­lor de cinc mi­li­ons d’eu­ros, i s’es­pe­ra que co­men­cin a la tar­dor. Du­ra­ran una mi­ca més d’un any i com­por­ta­ran tam­bé la re­no­va­ció de les es­ca­les me­cà­ni­ques i el des­pla­ça­ment de part del ves­tí­bul afec­tat.

El gruix de la in­ver­sió se cen­tra­rà en la lí­nia del Va­llès, mal­grat que les ac­tu­a­ci­ons s’es­ten­dran per to­ta la xar­xa fer­ro­vi­à­ria i es no­ta­ran a les cap­ça­le­res d’Igua­la­da i Man­re­sa, ai­xí com al llarg de la lí­nia del Llo­bre­gat. És allà on FGC pro­jec­ta la gran obra a mit­jà ter­mi­ni que pot do­blar el nom­bre de pas­sat­gers que mou ca­da dia: la pro­lon­ga­ció de Pla­ça Es­pa­nya a Grà­cia, un nou tú­nel de qua­tre qui­lò­me­tres amb pa­ra­des a Hos­pi­tal Clí­nic i Fran­cesc Ma­cià. La Ge­ne­ra­li­tat ha en­car­re­gat a l’em­pre­sa pú­bli­ca In­fra­es­truc­tu­res.cat la redac­ció del pro­jec­te cons­truc­tiu amb l’ob­jec­tiu de po­der li­ci­tar les obres el 2021 i po­sar en mar­xa el ser­vei a mit­jans del 2025 o prin­ci­pis del 2026.

L’es­ta­ció de la pla­ça Ca­ta­lu­nya tin­drà les an­da­nes més llar­gues i es­ca­les me­cà­ni­ques no­ves

LLIBERT TEIXIDÓ / AR­XIU

Se­nya­lit­za­ció als tú­nels fer­ro­vi­a­ris de l’es­ta­ció dels FGC a la pla­ça Ca­ta­lu­nya

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.