L’Ajun­ta­ment de Ca­da­qués fre­na la ur­ba­nit­za­ció de Sa Guar­da

La Vanguardia (Català) - - VIURE -

Les obres de la po­lè­mi­ca ur­ba­nit­za­ció de Sa Guar­da de Ca­da­qués, que pre­veu la cons­truc­ció de 104 ha­bi­tat­ges i un ho­tel, que­da­ran pa­ra­lit­za­des pro­vi­si­o­nal­ment des­prés que el Con­sis­to­ri ha­gi re­vi­sat d’ofi­ci el pro­jec­te a petició d’Ur­ba­nis­me. Ahir ho va co­mu­ni­car l’Ajun­ta­ment als pro­mo­tors, a Ur­ba­nis­me i a l’en­ti­tat SOS Cos­ta Brava. L’al­cal­de en fun­ci­ons, Jo­sep Llo­ret, ex­pli­ca que la de­ci­sió es deu a l’ab­sèn­cia, en el pro­jec­te ini­ci­al apro­vat el 2013, d’un pou que pro­vei­ria d’ai­gua a la ur­ba­nit­za­ció en di­es pun­tu­als de l’es­tiu. Es trac­ta d’una atu­ra­da que, pels eco­lo­gis­tes, “ar­ri­ba tard”, ja que al fe­brer els pro­mo­tors van co­men­çar les obres prè­vi­es de la ur­ba­nit­za­ció, que in­clo­ï­en la cons­truc­ció d’al­guns vi­als, la ta­la d’oli­ve­res i la su­pres­sió d’al­guns murs de pe­dra se­ca, dos dels ele­ments més ca­rac­te­rís­tics del pai­sat­ge de Ca­da­qués.

La pa­ra­lit­za­ció de les obres coin­ci­deix en el temps amb la pre­sen­ta­ció ahir per part de la pla­ta­for­ma SOS Cos­ta Brava d’un re­curs con­ten­ci­ós ad­mi­nis­tra­tiu per fre­nar les obres per­què con­si­de­ren el pro­jec­te nul de ple dret. Els pro­mo­tors te­ni­en per­mís per cons­truir vi­als, pe­rò no pas per edi­fi­car, ja que aques­ta era una de les zo­nes afec­ta­des per la mo­ra­tò­ria ur­ba­nís­ti­ca de la Ge­ne­ra­li­tat.

PE­RE DU­RAN / NORD MEDIA

Al­guns dels vi­als que s’han obert a la zo­na

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.