Coll­bo­ni do­na­rà su­port a BCo­mú si abans hi ha pac­te

La Vanguardia (Català) - - VIURE -

El Con­sell de Fe­de­ra­ció del PSC de Bar­ce­lo­na, el mà­xim òr­gan del par­tit en­tre con­gres­sos, va apro­var ahir una re­so­lu­ció “per un go­vern d’es­quer­res” a tra­vés de la qual ava­la l’exe­cu­ti­va i el grup mu­ni­ci­pal per “ne­go­ci­ar ex­clu­si­va­ment amb BCo­mú la for­ma­ció d’un go­vern pa­ri­ta­ri” que “fi­xi una agen­da de trans­for­ma­ció so­ci­al” i que com­ba­ti les desi­gual­tats, les di­fi­cul­tats d’ac­cés a l’ha­bi­tat­ge, que afron­ti els rep­tes me­di­am­bi­en­tals i fa­ci una ciu­tat “més se­gu­ra, ober­ta i amb vi­sió de gè­ne­re”. La de­ci­sió del Con­sell –in­te­grat per 150 per­so­nes– ava­la els mo­vi­ments que ja s’han anat fent des del grup mu­ni­ci­pal de Jau­me Coll­bo­ni amb l’ob­jec­tiu de pac­tar un go­vern bi­par­tit que per­me­tria que Co­lau re­pe­tei­xi al cap­da­vant de l’al­cal­dia. Ai­xò sí, el PSC va vo­ler dei­xar clar que no­més vo­ta­rà a fa­vor de la lí­der de BCo­mú si hi ha pac­te abans del 15 de juny. “Tre­ba­lla­rem per acon­se­guir un acord de go­vern abans de la in­ves­ti­du­ra”, va ma­ni­fes­tar Coll­bo­ni, que va as­se­nya­lar que “en­ca­ra no hi ha res fet”. “Pro­po­sem un tàn­dem en què no se­rà pro­ble­ma qui va da­vant i qui va dar­re­re, per a ai­xò han par­lat les ur­nes”, va dir Coll­bo­ni, que va re­co­nèi­xer ai­xí el li­de­rat­ge de Co­lau. “El que ens pre­o­cu­pa és re­sol­dre els pro­ble­mes de les per­so­nes, el full de ru­ta i el pro­gra­ma”, va ma­ni­fes­tar el di­ri­gent so­ci­a­lis­ta, que va as­se­gu­rar que un go­vern proin­de­pen­dèn­cia “no exi­gi­rà el deu­te a la Ge­ne­ra­li­tat”.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.