La Ram­bla tor­na a ofe­rir la mi­llor se­lec­ció gas­tro­nò­mi­ca

La Vanguardia (Català) - - VIURE -

La si­se­na edi­ció del Tast a la Ram­bla, el fes­ti­val gas­tro­nò­mic que ca­da any aple­ga al­guns dels mi­llors xefs de Bar­ce­lo­na, ja es­tà en mar­xa. Fins di­lluns vi­nent una qua­ran­te­na de bars i res­tau­rants ser­vei­xen ta­pes a qua­tre eu­ros a la ram­bla San­ta Mò­ni­ca en aquest es­de­ve­ni­ment que or­ga­nit­zen els Amics de la Ram­bla i el grup GSR. El Tast a la Ram­bla, que ofe­reix degustacio­ns, ta­llers di­dàc­tics i show­co­okings gra­tu­ïts, es di­vi­deix en cinc àre­es: cui­na d’au­tor, pas­tis­se­ria, ta­pes i pla­tets, cui­na tra­di­ci­o­nal i el nou es­pai de cui­na me­tro­po­li­ta­na. Des­prés de la inau­gu­ra­ció ofi­ci­al es va lliu­rar el pre­mi Re­men­ja’m 2019 a es­ta­bli­ments que com­ba­ten el mal­ba­ra­ta­ment ali­men­ta­ri. El re­co­nei­xe­ment va ser per a Es­bi­os­fe­ra de Car­de­deu, el res­tau­rant So­pa de Bar­ce­lo­na i el Con­trast de Sabadell.

AN­GE­LA SILVA

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.