Els ve­ïns de les Glò­ri­es, tips dels ge­ne­ra­dors elèc­trics

El club de pe­tan­ca del bar­ri la­men­ta que en un any ha per­dut un terç dels so­cis per cul­pa dels fums i el so­roll

La Vanguardia (Català) - - VIURE - LUIS BENVENUTY

Fan molt so­roll to­ta l’es­to­na, fan mol­ta pu­dor, des­pre­nen fums molt fos­cos... I, a so­bre, gas­ten un munt de li­tres de com­bus­ti­ble. Ve­ïns de l’en­torn can­vi­ant de la zo­na de les Glò­ri­es co­men­cen a es­tar una mi­ca farts dels ge­ne­ra­dors elèc­trics. Res­pon­sa­bles i so­cis del club de pe­tan­ca La Cè­nia, als seus bar­ra­cons ubi­cats en­tre el car­rer Cas­ti­lle­jos i l’avin­gu­da Di­a­go­nal, de­ta­llen que la convivènci­a amb aquests tras­tos és un fàs­tic.

“És que ja fa un any que es­tem ai­xí, i du­rant aquest temps ja hem per­dut una ter­ce­ra part dels so­cis”, di­uen reu­nits, con­ver­sant al cos­tat de la mà­qui­na, as­se­guts en ca­di­res de plàs­tic. “Érem uns 150, i aquest any ens hem que­dat en uns 100”. “Si és que el net ja no vol ve­nir; ho en­tenc: no hi ha qui aguan­ti aquest es­càn­dol i aques­ta pu­dor to­ta l’es­to­na!”. “No­més el con­nec­tem tres ho­res al dia, pe­rò no ve­gis com xu­cla...”. “Sí, per­què des­prés hi ha el que cos­ta, que pel mò­bil vam veu­re que llo­gar aquest apa­rell surt per 180 eu­ros al dia. Su­po­so que a l’Ajun­ta­ment li fan al­gun des­comp­te, pe­rò...”. “I ens di­uen que pot­ser ens que­den un any o dos, que de­pèn de les obres dels pi­sos i els equi­pa­ments que han de cons­truir aquí. Ca­ram amb la pro­vi­si­o­na­li­tat! “La ve­ri­tat és no te­nim ni idea de quant temps hau­rem d’es­tar ai­xí ni qu­an hau­rem de mar­xar. L’any pas­sat els tèc­nics de l’Ajun­ta­ment ens van dir que des­prés de Na­dal ja ho veu­rí­em, i ara, que des­prés de l’es­tiu ja ho veu­rem”.

El del club de pe­tan­ca no és l’únic ge­ne­ra­dor en fun­ci­o­na­ment a la zo­na. A Ge­rar­do Pi­sa­re­llo, que, mal­grat les se­ves no­ves res­pon­sa­bi­li­tats, en­ca­ra és el re­gi­dor del dis­tric­te de l’Ei­xam­ple i pri­mer ti­nent d’al­cal­de, el van as­sal­tar no fa gi­res di­es, en un ac­te elec­to­ral du­rant l’úl­ti­ma cam­pa­nya, uns quants mem­bres de l’as­so­ci­a­ció de ve­ïns del Fort Pi­enc per dir-li que no en­te­nen que l’Ajun­ta­ment inau­gu­ri un parc pre­su­mint de cons­ci­èn­cia eco­lò­gi­ca amb mag­ni­fi­cèn­cia i des d’ales­ho­res, des de pri­mers d’abril, man­tin­gui tots aquests apa­rells en­do­llats al cos­tat de la ter­ras­sa de la ca­se­ta, al cos­tat de les pis­tes de bàs­quet, da­vant la ca­se­ta dels jar­di­ners...

“Que és un pa­pe­rot tot ai­xò? El ge­ne­ra­dor del cos­tat de la ca­se­ta sem­bla més mo­dern, pe­rò se si­tua en­tre unes pis­tes i la ter­ras­sa, i aques­ta ins­tal·la­ció no és pro­vi­si­o­nal; l’em­pla­ça­ment ja és de­fi­ni­tiu. “Apa –in­ter­vé un al­tre veí de l’as­so­ci­a­ció–, el ge­ne­ra­dor de la pis­ta ja no hi és”. Al­guns em­ple­ats mu­ni­ci­pals afe­gei­xen que la se­va ca­se­ta no té ai­gua ca­len­ta, ni mi­cro­o­nes, ni ne­ve­ra per­què les pla­ques so­lars del sos­tre en­ca­ra no fun­ci­o­nen. “Pe­rò el ge­ne­ra­dor no ve­gis com xu­cla”, as­se­gu­ren.

“La ve­ri­tat és que –re­pre­nen els ve­ïns de l’as­so­ci­a­ció del Fort Pi­enc– el re­gi­dor Pi­sa­re­llo, qu­an el vam as­sal­tar, ens va dir que no ens pre­o­cu­pés­sim de res, que fa­ria una tru­ca­da..., pe­rò no en vam tor­nar a sa­ber res més, d’ell”. I és que els ge­ne­ra­dors de l’en­torn de la pla­ça de les Glò­ri­es no res­po­nen a un únic pla. Uns de­pe­nen del dis­tric­te..., i d’al­tres, de l’àrea de Parcs i Jar­dins. Fonts mu­ni­ci­pals van as­se­nya­lar ahir que es­pe­ren que a co­men­ça­ments de ju­li­ol En­de­sa es­ta­blei­xi el sub­mi­nis­tra­ment i pu­guin re­ti­rar-se els ge­ne­ra­dors del xi­rin­gui­to i la ca­se­ta.

Al­guns vi­gi­lants del nou parc di­uen que les pla­ques fo­to­vol­tai­ques de la se­va ca­se­ta en­ca­ra no fun­ci­o­nen

ÀLEX GARCIA

Un dels ge­ne­ra­dors que pro­vo­quen més mo­lès­ti­es, el del club de pe­tan­ca

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.