Els to­bo­gans, en­ca­ra tan­cats

La Vanguardia (Català) - - VIURE -

Els grans to­bo­gans del nou parc de les Glò­ri­es es­tan tan­cats per pro­ble­mes de se­gu­re­tat. Al­guns ve­ïns ex­pli­quen que aques­ta no­va zo­na d’es­bar­jo in­fan­til inau­gu­ra­da a co­men­ça­ments d’abril va ser clau­su­ra­da al cap de tres set­ma­nes. “Pas­sa en mol­tes obres aca­ba­des d’inau­gu­rar –va ex­pli­car fa poc la ti­nen­ta d’al­cal­de d’Ur­ba­nis­me en fun­ci­ons, Ja­net Sanz–. Hi va ha­ver al­gu­nes in­ci­dèn­ci­es amb els jocs in­fan­tils. Cal des­ta­car que aquest es­pai és un èxit que la ciu­ta­da­nia re­cla­ma­va des de fe­ia temps”. Fa pocs di­es l’Ajun­ta­ment de Bar­ce­lo­na va re­o­brir una part d’aquest re­cin­te. Els to­bo­gans, tot i ai­xò, con­ti­nu­en tan­cats. “De to­ta ma­ne­ra –di­uen els ve­ïns–, a veu­re qui bai­xa per un; amb aquest sol et cre­mes se­gur!”.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.