El ser­vei d’Ar­que­o­lo­gia de Bar­ce­lo­na des­co­breix una fos­sa de la Guerra Ci­vil

La Vanguardia (Català) - - VIURE -

BAR­CE­LO­NA El ser­vei d’Ar­que­o­lo­gia de Bar­ce­lo­na ha lo­ca­lit­zat el que po­dria ser una fos­sa de la Guerra Ci­vil al bar­ri de Sar­ri­àSant Ger­va­si. La in­ter­ven­ció ar­que­o­lò­gi­ca po­sa al des­co­bert du­es in­hu­ma­ci­ons de per­so­nes re­pre­sa­li­a­des de la Guerra Ci­vil es­pa­nyo­la. Els ar­que­ò­legs han po­gut con­fir­mar l’exis­tèn­cia de la fos­sa en un dels talls d’un pou de fo­na­men­ta­ció i han po­gut re­cu­pe­rar les res­tes òs­si­es de les du­es per­so­nes, d’uns 30 anys, co­ber­tes amb calç i so­bre­po­sa­des una da­munt l’al­tra.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.