El per­so­nal que atén les per­so­nes sen­se llar man­tin­drà les pro­tes­tes

La Vanguardia (Català) - - VIURE -

BAR­CE­LO­NA Els tre­ba­lla­dors que fan tas­ques d’aten­ció a les per­so­nes sen­se llar, i en par­ti- cu­lar als me­nors que vi­uen amb les se­ves fa­mí­li­es en as­sen­ta­ments ir­re­gu­lars a Bar­ce­lo­na, van de­ci­dir ahir en as­sem­blea man­te­nir les pro­tes­tes per re­cla­mar mi­llo­res la­bo­rals. De mo­ment van des­car­tar con­vo­car una va­ga, una me­su­ra de pres­sió que con­ti­nua a la re­cam­bra en es­pe­ra que l’Ajun­ta­ment aten­gui les se­ves re­cla­ma­ci­ons. Els tre­ba­lla­dors so­ci­als la­men­ten que des de fa dos anys pràc­ti­ca­ment co­bren el ma­teix i que a les ba­ses de la con­vo­ca­tò­ria pú­bli­ca per ad­ju­di­car el ser­vei d’aten­ció a fa­mí­li­es roms amb me­nors no es pre­ve­uen com­ple­ments eco­nò­mics, com el de va­lo­ra­ció i di­agnòs­tic, de 240 eu­ros men­su­als. Avui tor­na­ran a ma­ni­fes­tar-se a la seu de l’Ins­ti­tut Mu­ni­ci­pal de Ser­veis So­ci­als.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.