Fran­cesc Bal­ta­sar, pri­mer al­cal­de de­mo­crà­tic, rep la Me­da­lla de la Ciu­tat

La Vanguardia (Català) - - VIURE - / Jo­se Po­lo

SANT FELIU DE LLO­BRE­GAT El pri­mer al­cal­de des de la re­cu­pe­ra­ció de la de­mo­crà­cia, Fran­cesc Bal­ta­sar, va re­bre ahir la Me­da­lla de la Ciu­tat de Sant Feliu de Llo­bre­gat. Bal­ta­sar va re­co­llir la va­ra d’al­cal­de re­pre­sen­tant el PSUC amb no­més 29 anys el 1979 i va ser bat­lle fins a l’any 2000. Va re­bre la con­de­co­ra­ció, que no­més te­nen vuit sant­fe­li­uencs més, en un ac­te a la sa­la Ibè­ria en què va par­ti­ci­par el vi­ce­di­rec­tor de La Vanguardia, Jor­di Ju­an.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.