Vint iden­ti­fi­ca­ci­ons al dia en el des­ple­ga­ment de mos­sos

El dis­po­si­tiu Ubiq, en­ge­gat fa set me­sos al Ra­val i am­pli­at des­prés a al­tres bar­ris, ha per­mès fer prop de 90 de­ten­ci­ons

La Vanguardia (Català) - - VIURE -

El dis­po­si­tiu Ubiq, que es va po­sar en mar­xa l’1 de no­vem­bre des­prés de la ma­cro­o­pe­ra­ció con­tra els nar­co­pi­sos del Ra­val, ha por­tat els Mos­sos d’Es­qua­dra a fer en aquests set me­sos un to­tal de 87 de­ten­ci­ons i 4.138 iden­ti­fi­ca­ci­ons (187 en ve­hi­cles). El cap de se­gu­re­tat ciu­ta­da­na de la po­li­cia au­to­nò­mi­ca a l’Ei­xam­ple, Mo­dest Suñol, va ofe­rir ahir aquest ba­lanç del dis­po­si­tiu per­ma­nent que es va po­sar en mar­xa a Ciu­tat Vella i que des­prés es va anar es­te­nent a al­tres punts con­flic­tius de l’Ei­xam­ple, Sants-Mont­ju­ïc, Sant Mar­tí, Sar­rià-Sant Ger­va­si i Nou Bar­ris.

Els de­tin­guts te­nen an­te­ce­dents per de­lic­tes con­tra el pa­tri­mo­ni, prin­ci­pal­ment ro­ba­to­ris vi­o­lents i furts, i tam­bé n’hi ha per de­lic­tes de trà­fic de subs­tàn­ci­es es­tu­pe­fa­ents, van in­for­mar els Mos­sos en un co­mu­ni­cat. El subins­pec­tor Suñol va ex­pli­car que un dels punts on s’ha re­for­çat la pre­sèn­cia po­li­ci­al és l’en­torn de la Sa­gra­da Fa­mí­lia. En aquest lloc tan fre­qüen­tat pels tu­ris­tes el pro­ble­ma nú­me­ro u de la se­gu­re­tat és el dels furts. “El que in­ten­tem no­sal­tres amb la nos­tra pre­sèn­cia és evi­tar que vin­guin els car­te­ris­tes”, va ex­pli­car el res­pon­sa­ble po­li­ci­al.

En el dis­po­si­tiu Ubiq hi par­ti­ci­pen agents de pa­tru­lla de la uni­tat de se­gu­re­tat ciu­ta­da­na, del grup de de­lin­qüèn­cia ur­ba­na i de pro­xi­mi­tat, de l’àrea re­gi­o­nal de re­cur­sos ope­ra­tius (ar­ro) i del grup re­gi­o­nal de mo­tos de Bar­ce­lo­na, que es ve­uen com­ple­men­tats per l’ac­tu­a­ció de la Gu­àr­dia Ur­ba­na.

Suñol va des­ta­car que la vi­gi­làn­cia an­ti­ter­ro­ris­ta a la Sa­gra­da Fa­mí­lia, a part de ga­ran­tir un temps de res­pos­ta “molt rà­pid i efi­caç” si hi ha­gués un atac, té un ca­ràc­ter dis­su­a­siu so­bre els car­te­ris­tes.

MANÉ ESPINOSA / AR­XIU

En­tra­da dels Mos­sos en un im­mo­ble del Ra­val

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.