So­fia, con­tra els re­si­dus plàs­tics

La Vanguardia (Català) - - VIURE -

La rei­na So­fia va pre­si­dir ahir al Te­a­tro Re­al de Ma­drid la pre­sen­ta­ció del curt­me­trat­ge Le­mon, pro­du­ït per la Fun­da­ció Rei­na So­fia amb l’ob­jec­tiu de cons­ci­en­ci­ar so­bre el pro­ble­ma que com­por­ten els plàs­tics en la na­tu­ra. Dis­se­nyat per l’es­tu­di d’ani­ma­ció Able&Baker, el curt nar­ra amb efec­tes di­gi­tals les vi­cis­si­tuds d’una tor­tu­ga i una ga­vi­na que han de con­viu­re amb els re­si­dus no re­ci­cla­bles que po­sen en pe­rill el seu ci­cle vi­tal. La ma­re del Rei va fer pú­blic fa uns quants me­sos el seu pro­pò­sit de com­pro­me­tre’s amb la pro­tec­ció dels oce­ans i de la bi­o­di­ver­si­tat. A la tar­dor va anar a una plat­ja de Me­nor­ca per col·la­bo­rar en la re­ti­ra­da de re­si­dus plàs­tics i ara, a tra­vés de la se­va fun­da­ció, ha co­men­çat una cam­pa­nya de cons­ci­en­ci­a­ció de pro­tec­ció de la na­tu­ra.

La rei­na So­fia ahir des­prés de pre­sen­tar el curt­me­trat­ge

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.