Ro­cío Crus­set fit­xa per la fir­ma Vic­to­ria’s Se­cret

La Vanguardia (Català) - - VIURE -

Ro­cío Crus­set, la fi­lla mo­del de Car­los Her­re­ra i Ma­ri­ló Mon­te­ro, ha fit­xat per la fir­ma de ro­ba in­te­ri­or Vic­to­ria’s Se­cret. Ella ma­tei­xa ha do­nat la no­tí­cia al seu Ins­ta­gram. “Grà­ci­es. El meu pri­mer dia tre­ba­llant amb Vic­to­ria’s Se­cret ha es­tat un som­ni, pe­rò fer-ho el dia del meu ani­ver­sa­ri ha es­tat un au­tèn­tic pla­er”, ha es­crit. Ara cal­drà es­pe­rar si la jo­ve, de 25 anys i 1,76 d’al­ça­da, tam­bé par­ti­ci­pa­rà en la fa­mo­sa des­fi­la­da de la mar­ca. / Redac­ció

ROCIOCRUSS­ET/INS­TA­GRAM

Ro­cío Crus­set

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.