L’‘¡Hola!’ mos­tra el ca­sa­ment de Car­lo­ta

La Vanguardia (Català) - - VIURE -

El ca­sa­ment de Car­lo­ta Ca­si­rag­hi i de Di­mi­tri Ras­sam a Mò­na­co ocu­pa la por­ta­da i el re­por­tat­ge prin­ci­pal de l’¡Hola!. La re­vis­ta ofe­reix, a més de les fo­tos ofi­ci­als de la pa­re­lla, un gran nom­bre d’imat­ges pre­ses amb te­le­ob­jec­tiu o tre­tes de les xar­xes so­ci­als dels as­sis­tents. A més ana­lit­za els lo­oks de les con­vi­da­des. L’¡Hola!, que de­mà es ven amb La Vanguardia per 2,70 eu­ros, tam­bé es va co­lar a la fes­ta de Por­ce­la­no­sa a Mi­a­mi amb An­to­nio Ban­de­ras, Isa­bel Preys­ler i Ama­ia Sa­la­man­ca, en­tre d’al­tres.

¡HOLA!

La por­ta­da de la re­vis­ta

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.