Ri­han­na, la can­tant més ri­ca grà­ci­es a la se­va lí­nia cos­mè­ti­ca

La Vanguardia (Català) - - VIURE -

Ri­han­na és “l’ar­tis­ta mu­si­cal més ri­ca del món”, se­gons For­bes, que fi­xa en 600 mi­li­ons de dò­lars (532 mi­li­ons d’eu­ros) la for­tu­na de la can­tant de les Bar­ba­dos. Se­gons la re­vis­ta, Ri­han­na, amb no­més 31 anys i 15 de tra­jec­tò­ria ar­tís­ti­ca, ja ha su­perat en ri­que­sa Beyon­cé (amb 400 mi­li­ons de dò­lars, mal­grat que, grà­ci­es al seu ho­me, el ra­per Jay-Z, en su­ma mil més), Cé­li­ne Di­on (amb 450 mi­li­ons) i, fins i tot, Ma­don­na (amb 570 mi­li­ons).

La gran part dels in­gres­sos de Ri­han­na no pro­ve­nen dels seus con­certs o dels seus dis­cos –l’úl­tim va ser An­ti, el 2016–, si­nó d’al­tres ne­go­cis que ha em­près com a con­se­qüèn­cia del seu èxit glo­bal en la mú­si­ca. La prin­ci­pal font d’in­gres­sos és Fenty Be­auty, la se­va mar­ca cos­mè­ti­ca, que va treu­re al mer­cat el 2017 i que els pri­mers 15 me­sos va fac­tu­rar 570 mi­li­ons d’eu­ros. Tam­bé té la se­va prò­pia lí­nia de llen­ce­ria, ano­me­na­da Sa­va­ge, cre­a­da fa un any i mig per a to­ta me­na de do­nes, de

cos­sat­ges i tons de pell di­fe­rents.

Ri­han­na s’ha con­ver­tit, a més a més, en ob­jec­te de desig de mar­ques de mo­da per­què hi col·la­bo­ri. Ai­xí, per exem­ple, les pe­ces que va dis­se­nyar per a Pu­ma van ser tot un èxit. Tam­bé es van es­go­tar rà­pi­da­ment la lí­nia de sa­ba­tes que va cre­ar amb Ma­no­lo Blah­nik. A tot ple­gat cal su­mar-hi els te­xans i la ro­ba in­te­ri­or per a Ar­ma­ni i les jo­ies que ha ide­at per a la fir­ma Cho­pard.

I el fu­tur per a Ri­han­na es pre­veu igual d’exi­tós: el con­glo­me­rat de lu­xe LVMH ha anun­ci­at que tin­drà una mar­ca com­ple­ta amb ells, co­sa que la con­ver­ti­rà en la pri­me­ra do­na dis­se­nya­do­ra ne­gra que té la se­va prò­pia lí­nia a la ca­sa con­tro­la­da per la fa­mí­lia Ar­nault.

Ri­han­na el 23 de maig a Pa­rís, on va anar a pre­sen­tar la se­va fir­ma cos­mè­ti­ca

AURELIEN MEUNIER / GETTY

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.