El xa­man pro­cla­ma el seu amor a la ‘de­es­sa’ Mar­ta Llu­ï­sa

La prin­ce­sa i Du­rek Ver­ret con­ti­nu­en ali­ens a les crí­ti­ques

La Vanguardia (Català) - - VIURE - BEGOÑA CORZO

Des­prés del seu pe­ri­ple per Di­na­mar­ca i No­ru­e­ga, la prin­ce­sa Mar­ta Llu­ï­sa i el xa­man Du­rek Ver­ret han con­ti­nu­at amb els seus ta­llers cu­ra­tius a Londres. I fent ga­la del seu amor, ali­ens a les crí­ti­ques. A la se­va úl­ti­ma pu­bli­ca­ció a Ins­ta­gram, Ver­ret tor­na a de­cla­rar els seus sen­ti­ments: “Amb la me­va de­es­sa, la prin­ce­sa Mar­ta Llu­ï­sa”.

Per la se­va part, Mar­ta Llu­ï­sa (47), que es va di­vor­ci­ar el 2016 de l’es­crip­tor Ari Behn, amb qui té tres fi­lles de 16, 14 i 10 anys, tam­poc no es ta­lla a l’ho­ra de par­lar del seu amor: “Em puc ima­gi­nar la vi­da amb en Du­rek”, ha con­fes­sat so­bre la se­va àni­ma bes­so­na, com ella l’ano­me­na. “He tin­gut di­fi­cul­tats per des­co­brir qui soc jo i qui és la prin­ce­sa. Ha es­tat un vi­at­ge llarg ar­ri­bar a po­der ser jo ma­tei­xa i ac­cep­tar el que soc”, afirma la fi­lla de Ha­rald i Sò­nia de No­ru­e­ga, que des­car­ta re­nun­ci­ar al tí­tol: “No ho con­si­de­ro. Soc part d’aques­ta fa­mí­lia i sem­pre en se­ré”.

Des que el ca­li­for­nià d’ori­gen no­ru­ec (44) i la prin­ce­sa van fer pú­bli­ca la se­va re­la­ció, el mes pas­sat, no han pa­rat els re­cels tant en la ca­sa re­ial no­ru­e­ga com en l’opi­nió pú­bli­ca del pa­ís, que con­si­de­ra que la prin­ce­sa uti­lit­za la se­va po­si­ció per fer ne­go­cis; no en va la gi­ra que els va por­tar a Es­can­di­nà­via es de­ia, sen­se dis­si­mu­la­ció, La prin­ce­sa i el xa­man. Fins i tot al­guns edi­to­ri­als pe­ri­o­dís­tics han de­ma­nat que la prin­ce­sa –quar­ta en la lí­nia de suc­ces­sió al tron des­prés del seu ger­mà, Ha­akon, i els seus ne­bots In­grid Ale­xan­dra i Sver­re Mag­nus– re­nun­ciï al tí­tol. I l’he­reu ha cri­dat a capí­tol la se­va ger­ma­na: “Vo­lem par­lar amb la me­va ger­ma­na”, va dir.

So­bre la se­va gi­ra, Mar­ta Llu­ï­sa as­se­gu­ra: “He re­but i he fet mol­tes abra­ça­des. És una ma­ne­ra me­ra­ve­llo­sa de fer créi­xer l’ener­gia po­si­ti­va. Tam­bé és un bon exer­ci­ci per do­nar i re­bre que du­ra més de 20 se­gons i que, a més a més, és bo per a la sa­lut”. Ver­ret, que ha tre­ba­llat amb es­tre­lles com Gwy­neth Pal­trow o Sel­ma Blair, as­se­gu­ra que per a ell “no són ce­le­bri­tats, no­més són amics”. I afe­geix: “Les me­ves re­la­ci­ons amb ells no són di­fe­rents de les re­la­ci­ons amb els al­tres. La gent sem­pre diu ‘Tu ets el xa­man fa­mós’, pe­rò qu­an ho sen­to m’en­nu­e­go. Soc el xa­man de la gent. No soc aquí per ser la te­va bos­sa de mà de Guc­ci. No soc aquí per ser el teu prò­xim ídol o el teu gu­ru.

“Soc el xa­man de la gent; no soc aquí per ser la te­va bos­sa de mà de Guc­ci”, diu Ver­ret res­pec­te de la fa­ma

INS­TA­GRAM

La prin­ce­sa Mar­ta Llu­ï­sa de No­ru­e­ga i el xa­man Du­rek Ver­ret

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.