Wein­stein tam­bé es va pas­sar amb Ma­don­na

La Vanguardia (Català) - - VIURE -

Ma­don­na ha re­ve­lat que el pro­duc­tor de ci­ne­ma Har­vey Wein­stein tam­bé va in­ten­tar ex­ce­dir-se amb ella. Va ser el 1991 ar­ran de la pel·lí­cu­la En la ca­ma con Ma­don­na, que trac­ta so­bre la vi­da de l’ar­tis­ta i que va ser pro­du­ï­da per Mi­ra­max, la dis­tri­bu­ï­do­ra de Wein­stein. “En Har­vey va pas­sar al­gu­nes lí­ni­es i lí­mits i se’m va in­si­nu­ar se­xu­al­ment”, ha ex­pli­cat la can­tant, de 60 anys, en una llar­ga en­tre­vis­ta a The New York Ti­mes Ma­ga­zi­ne. “Jo era cons­ci­ent que fe­ia el ma­teix amb mol­tes al­tres do­nes que co­nei­xia en el ne­go­ci. I tots pen­sà­vem: ‘En Har­vey pot fer ai­xò per­què té molt de po­der i les se­ves pel·lí­cu­les són tan exi­to­ses que tot­hom vol tre­ba­llar amb ell, de ma­ne­ra que cal aguan­tar’”.

Qu­an va co­men­çar el de­cli­vi de Wein­stein, acu­sat d’as­set­ja­ment se­xu­al per dese­nes de do­nes el 2017, la rei­na del pop diu que se’n va ale­grar. “Qu­an va pas­sar, vaig dir: ‘Per fi!’. No m’ale­gro que en­tri a la pre­só. Ai­xò no és bo per al kar­ma. Ara bé, sí que és bo que al­gú que ha­via abu­sat du­rant tants anys del seu po­der fos cri­dat a de­cla­rar”. / Redac­ció

EVAN AGOSTINI / AP

Ma­don­na

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.