ELS MOTS ENCREUATS

La Vanguardia (Català) - - VIURE - Mà­rius Ser­ra

HO­RIT­ZON­TALS 1 Pas­se­ges per la ca­ra­va­na d’una de les cur­ses ci­clis­tes més an­ti­gues del pa­ís. Toc de cam­pa­na. 2 Cos­tat del ca­vall que so­vint rep les es­pe­ro­na­des. Ex­po­si­ció a l’ac­ció quí­mi­ca de l’ai­re. 3 Cen­tre d’in­ter­na­ment d’es­tran­gers. Qu­an aques­ta se’n surt ai­xí és que se n’ha sor­tit. Da­vant H re­met als mor­mons. 4 Tu­ber­cu­lo­si pul­mo­nar. Li ta­llo els tes­ti­cles. Brot evan­gè­lic. 5 Ens cal per res­pi­rar. Te­re­sa So­ler La­vèr­nia. Mo­gut d’una ban­da a l’al­tra. 6 Aquest tin­drà mol­tes ar­ru­gues a les gal­tes i les tem­ples, pe­rò s’ho pas­sa molt bé. En un cert sen­tit, ho fa­ci ser­vir. Tí­pi­ca ac­ti­tud del pa­le­ta gan­dul. 7 Sen­se nú­me­ro. Ona tren­ca­da. Ge­o­da que no et per­met vo­ca­lit­zar. La lle­tra que tot ho aca­ba. El pri­mer de tots. 8 Cri­à­veu bran­ques tot fent que l’ar­bre crei­xi. Me’n quei­xo per­què em fa mal que no aca­bi de ser dolç. 9 La part bai­xa del nar­guil. Cri­a­tu­ra­da. La flor dels mos­que­ters. 10 Ni­tro­gen. Per­se­gui­ria bès­ti­es i els en­xam­pa­ria. Per­met com­ba­tre el fred de peus. 11 Li par­la de tu. Boa de­ca­pi­ta­da. Tin­gui un va­lor ics. 12 S’es­ti­ra. El pe­la­rà en aques­ta part d’Eu­ro­pa. En Ca­po­ne. 13 Fun­ci­o­na. Diu la se­va. Fo­ra­da­da a cò­pia d’un cà­vec. 14 Re­bu­da. Tre­ba­lla­ràs.

VERTICALS 1 Gu­a­nya­dors. El sub­or­na­va a cò­pia de pa amb to­mà­quet. 2 Ama­nei­xi. Pre­si­deix l’ago­nia de Crist. Fa­ti­gat. 3 Es­pa­vi­la­da. Plan­ta her­bà­cia vi­vaç de la fa­mí­lia de les mal­và­ci­es. Est. 4 Ta­ri­ma pro­sai­ca. El re­ial­me de Ma­ho­ma. T’aco­tes. 5 Sem­pre es­cur­ça l’edat. Afa­lac pú­blic de qui tren­ca una llan­ça per tu. Dia sen­se al­ba­da. 6 Són la G del LGTBI+. Tra­met. Clos­ca de fu­tur po­llet. 7 Est. L’ar­ma blan­ca més ra­ci­o­nal. In­ter­can­vi­at amb la tor­re. 8 Ma­du­re­ses pau­li­nes. Re­si­na ver­do­sa la­xant i es­ti­mu­lant que pren el nom de l’ar­bre cen­tre­a­me­ri­cà del qual s’ob­té. As. 9 Un d’una fa­mí­lia de pei­xos os­te­ïc­tis que in­clou el lu­ci. No és pas de la cor­da dels sen­ti­men­tals. Dics es­cap­çats per una in­còg­ni­ta. 10 Cap­gi­rem l’ar­ma més vin­cla­dis­sa. Fu­mis sen­se dei­xar ras­tre. Ho do­na de franc. Que des­ta­ca per les se­ves ap­ti­tuds en un sec­tor. 11 Sem­pre so­na per da­munt del sol. Dei­xo anar les me­ves fe­rums. Ho ex­tre­ia del sub­sol. 12 Obre les por­tes de ca­sa a un nen. Po­den ser de­ser­tes o de ca­ses. Art no re­li­gi­ós. 13 Ubi­cat. Ho és que ad­qui­reix la na­ci­o­na­li­tat d’un pa­ís. 14 Que in­flu­eix so­bre la vo­lun­tat d’al­gú mit­jan­çant la pres­sió. En un cert sen­tit, de­go­talls.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.