ES­CACS

La Vanguardia (Català) - - VIURE - Mi­guel Illes­cas

DI­FI­CUL­TAT MOLT AL­TA, DE 12 A 60 MI­NUTS

BLANQUES JUGUEN I GUA­NYEN

Aquest di­fí­cil es­tu­di cre­at per J. Krej­cik el 1792 té el seu mè­rit, ja que en aquells anys les tèc­ni­ques d’anà­li­si no es­ta­ven gens de­pu­ra­des, i no obs­tant ai­xò, l’obra ha re­sis­tit el pas del temps. S’ha pro­vat que la se­va so­lu­ció és cor­rec­ta a tra­vés de la bene­dic­ció dels pro­gra­mes de joc mo­derns, que són capa­ços de tro­bar la se­qüèn­cia gua­nya­do­ra, de vuit ju­ga­des, en una frac­ció de se­gon.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.