SUDOKU

La Vanguardia (Català) - - VIURE -

COM S’HI JU­GA: Com­ple­teu el tau­ler (sub­di­vi­dit en nou qua­drats) de 81 ca­se­lles (dis­po­sa­des en 9 fi­le­res i 9 co­lum­nes) om­plint les cel·les bui­des amb un nú­me­ro de l’1 al 9, sen­se re­pe­tir cap nú­me­ro en la ma­tei­xa fi­le­ra, ni en la ma­tei­xa co­lum­na ni en ca­da qua­drat

© 2006 Knight Fe­a­tu­res. Dis­tri­bui­do por Uni­ver­sal Press Syn­di­ca­te. To­dos los de­rec­hos re­ser­va­dos

DI­FÍ­CIL

INTERMEDI

FÀ­CIL

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.