ASTROLOGIA

La Vanguardia (Català) - - VIURE - Gu­io­mar Egui­llor egui­[email protected]­io­mar.com

Àri­es 20 de març al 19 d’abril

Fa­ci­li­tats per im­pul­sar un te­ma fa­mi­li­ar o re­la­ci­o­nat amb l’ha­bi­tat­ge, grà­ci­es a im­por­tants re­cur­sos eco­nò­mics.

Tau­re 20 d’abril al 20 de maig

Urà a Tau­re, fa­vo­ra­ble amb Mer­cu­ri, pro­pi­cia l’ex­pres­sió d’opi­ni­ons i ide­es, per més avan­ça­des i avant­guar­dis­tes que si­guin.

Bes­sons 21 de maig al 20 de juny

Mo­ment pro­pi­ci per obrir pers­pec­ti­ves en la vos­tra eco­no­mia grà­ci­es al fet que una ope­ra­ció re­cent es be­ne­fi­cia d’una gran oca­sió.

Cranc 21 de juny al 21 de ju­li­ol

Mer­cu­ri Cranc, fa­vo­ra­ble amb Urà, us obre pers­pec­ti­ves in­teres­sants grà­ci­es a un pro­jec­te que res­pon a les vos­tres as­pi­ra­ci­ons.

Lleó 22 de ju­li­ol al 22 d’agost

Per bé que el vos­tre sig­ne ten­deix a un to psí­quic una mi­ca baix, pro­cu­reu con­re­ar re­la­ci­ons pro­fes­si­o­nals, ja que us se­ran molt be­ne­fi­ci­o­ses.

Ver­ge 23 d’agost al 22 de se­tem­bre

És el mo­ment d’apli­car ide­es en­gi­nyo­ses per im­pul­sar un te­ma re­cent que pro­pi­cia les vos­tres as­pi­ra­ci­ons. Con­re­eu re­la­ci­ons.

Ba­lan­ça 23 de se­tem­bre al 22 d’oc­tu­bre

Una ope­ra­ció pro­fes­si­o­nal, que pren re­lle­vàn­cia aques­tes set­ma­nes, pot re­bre un im­puls ara grà­ci­es a una gran in­ver­sió.

Es­cor­pió 23 d’oc­tu­bre al 21 de no­vem­bre

Són set­ma­nes pro­pí­ci­es per a l’ex­pres­sió de les vos­tres ide­es i per co­mu­ni­car-vos. Apro­fi­teu-ho ara per ac­ti­var el di­à­leg amb la pa­re­lla.

Sa­gi­ta­ri 22 de no­vem­bre al 20 de desem­bre

Mal­grat una cer­ta in­es­ta­bi­li­tat en l’àm­bit la­bo­ral, con­vé que ara us abo­queu a una ope­ra­ció eco­nò­mi­ca, ja que rep un im­puls.

Ca­pri­corn 21 de desem­bre al 19 de ge­ner

Grà­ci­es a la vos­tra gran cre­a­ti­vi­tat ac­tu­al, es veu afa­vo­ri­da una col·la­bo­ra­ció. La pa­re­lla tam­bé es mos­tra­rà molt re­cep­ti­va i di­a­lo­gant.

Aqua­ri 20 de ge­ner al 17 de fe­brer

Gau­diu de fa­ci­li­tats per ex­pres­sar la vos­tra cre­a­ti­vi­tat ac­tu­al a la fei­na. Tam­bé mos­treu-vos re­cep­tius a tan­car pos­si­bles acords.

Pei­xos 18 de fe­brer al 19 de març

Són set­ma­nes pro­pí­ci­es per a l’en­te­sa amb els vos­tres és­sers es­ti­mats. So­bre­tot, es mos­tra­ran re­cep­tius a les vos­tres ide­es en­gi­nyo­ses.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.