ROLAND GARROS

La Vanguardia (Català) - - VIURE -

DMAX 12.30 HO­RES

El ca­nal emet en obert la se­mi­fi­nal in­di­vi­du­al mas­cu­li­na que en­fron­ta­rà el su­ís Ro­ger Fe­de­rer i l’es­pa­nyol Ra­fa Na­dal, que vol con­que­rir el seu 12è tí­tol de cam­pió de Roland Garros i am­pli­ar la se­va lle­gen­da al Grand Slam fran­cès. La ca­de­na tam­bé ofe­ri­rà les fi­nals in­di­vi­du­als fe­me­ni­na i mas­cu­li­na, que es dis­pu­ten dis­sab­te 8 i diu­men­ge 9.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.