AR­LING­TON ROAD: TEMERÁS A TUS VECINOS

La Vanguardia (Català) - - VIURE -

8 TV 22:00 HO­RES Th­ri­ller, 118 mi­nuts ***

Di­rec­ció: Mark Pe­lling­ton

In­tèr­prets: Jeff Brid­ges, Tim Rob­bins, John Cu­sak, Ho­pe Da­vis

Na­ci­o­na­li­tat: EUA 1999

Des­prés de la mort de la se­va do­na, en Mic­ha­el

en­tau­la amis­tat amb els seus nous ve­ïns.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.