La cor­res­pon­sal

La Vanguardia (Català) - - VIURE - Albert Mon­ta­gut

La cor­res­pon­sal és el tí­tol d’una pel·lí­cu­la que s’es­tre­na­rà des­prés de l’es­tiu so­bre la vi­da de la nor­da­me­ri­ca­na Ma­rie Col­vin, la més lle­gen­dà­ria de tots els re­por­ters de guerra. Col­vin va per­dre la vi­da a Homs (Sí­ria) el 2012, des­prés d’ha­ver des­a­fi­at ba­ta­lles i es­qui­vat ba­les i me­tra­lla a mig món.

La jus­tí­cia nord-ame­ri­ca­na va acu­sar el rè­gim de Bai­xar al-As­sad de ser el res­pon­sa­ble de la se­va mort, ai­xí com de dis­pa­rar a ma­tar al­tres pe­ri­o­dis­tes i de si­len­ci­ar la prem­sa. La con­dem­na im­po­sa­da a As­sad va ser el pa­ga­ment de 302,5 mi­li­ons de dò­lars, que el rè­gim si­rià hau­rà de pa­gar a la fa­mí­lia de la cor­res­pon­sal.

Col­vin, que va mo­rir als 56 anys, va ser una gran re­por­te­ra que es va iden­ti­fi­car amb les víc­ti­mes de les guer­res. A Sí­ria, amb les cre­den­ci­als del The Sun­day Ti­mes es va en­din­sar al cla­ve­gue­ram de Homs fins a to­par amb el so­ter­ra­ni de les ví­du­es, un lloc ter­ri­ble on dese­nes de do­nes i nens es re­fu­gi­a­ven

dels atacs de Bai­xar al-As­sad.

Les se­ves in­for­ma­ci­ons per Sky­pe van de­la­tar la po­si­ció que ocu­pa­va i l’ar­ti­lle­ria si­ri­a­na va des­truir la zo­na amb un in­ten­sís­sim bom­bar­deig. Col­vin, a qui els seus caps del The Sun­day Ti­mes li ha­vi­en re­pe­tit mil ve­ga­des que aban­do­nés el front, va mo­rir do­nant una no­tí­cia i sa­bent el que li po­dia pas­sar.

Va ser tan im­por­tant el pres­ti­gi de Col­vin que sem­pre va te­nir lí­nia ober­ta i di­rec­ta amb els seus ene­mics: els dic­ta­dors. Ex­pli­quen que Gad­da­fi es va en­a­mo­rar d’ella, pe­rò Col­vin no va uti­lit­zar mai aquest pri­vi­le­gi per creu­re en les se­ves men­ti­des, ni be­ne­fi­ci­ar-se’n, ni dei­xar de pro­te­gir les po­bla­ci­ons ci­vils afec­ta­des per la guerra. The Ti­mes va ti­tu­lar la se­va mort a to­ta pri­me­ra pà­gi­na: El preu de la ve­ri­tat.

In­ter­pre­ta­rà Col­vin l’es­plèn­di­da ac­triu Ro­sa­mund Pike i la pel·lí­cu­la no es­qui­va la vi­da de desen­fre­na­ment de la pe­ri­o­dis­ta, amb la ca­ris­mà­ti­ca imat­ge del pe­gat ne­gre amb què ta­pa­va la ci­ca­triu cau­sa­da per un res­quill de bom­ba que li va des­tros­sar l’ull es­quer­re a Sri Lanka qu­an te­nia 44 anys d’edat. Afec­ta­da per un es­très post­trau­mà­tic crò­nic, la se­va vi­da i el seu lle­gat ar­ri­ba­rà al gran pú­blic. La cor­res­pon­sal, di­ri­gi­da per Mat­teh Hei­ne­man, s’es­tre­na­rà al mer­cat an­glo­sa­xó so­ta el tí­tol A pri­va­te war i ser­vi­rà, sens dub­te, per con­so­li­dar la se­va lle­gen­da i re­cor­dar el seu lle­gat.

La pel·lí­cu­la es ba­sa en un ar­ti­cle de la gla­mu­ro­sa re­vis­ta Va­nity Fair en què s’ex­pli­ca­va la vi­da de la pe­ri­o­dis­ta, les se­ves re­la­ci­ons amo­ro­ses, la se­va afi­ció a l’al­co­hol i al se­xe. Col­vin va es­tar ca­sa­da amb Ju­an Car­los Gu­mu­cio, un ex­tra­or­di­na­ri pe­ri­o­dis­ta bo­li­vià que va es­cur­çar la se­va vi­da su­ï­ci­dant-se des­prés d’una llar­ga llui­ta con­tra la de­pres­sió i l’al­co­ho­lis­me. Gu­mu­cio va tre­ba­llar els seus úl­tims anys a El Pa­ís, on vaig te­nir el pri­vi­le­gi de tra­var amis­tat amb ell. Cor­res­pon­sal a l’Ori­ent Mit­jà, Gu­mu­cio sem­pre ex­pli­ca­va his­tò­ri­es del front. Wal­ter Cronki­te ho va dir molt clar: “No hi ha res més gla­mu­rós al món del pe­ri­o­dis­me que ser cor­res­pon­sal de guerra”.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.