‘El con­te de la ser­ven­ta’ i ‘Big litt­le li­es’ es­tre­nen nous lliu­ra­ments a HBO

To­tes du­es sè­ri­es han re­but nom­bro­sos pre­mis Emmy i Glo­bus d’Or

La Vanguardia (Català) - - VIURE - Redac­ció

Amb pocs di­es de di­fe­rèn­cia, du­es de les sè­ri­es més exi­to­ses i pre­mi­a­des que es van es­tre­nar el 2017 tor­nen aquest juny amb no­ves tem­po­ra­des. El con­te de la ser­ven­ta aca­ba d’es­tre­nar la ter­ce­ra tem­po­ra­da i Big litt­le li­es es­tre­na­rà el se­gon lliu­ra­ment aquest diu­men­ge als Es­tats Units i di­lluns a Es­pa­nya. Les du­es sè­ri­es, que es­tan dis­po­ni­bles a la pla­ta­for­ma d’HBO Es­pa­nya, van ser adap­ta­ci­ons li­te­rà­ri­es en la pri­me­ra tem­po­ra­da pe­rò des­prés han pres vi­da prò­pia no­més a la te­le­vi­sió ar­ran de l’èxit que van te­nir i d’ha­ver re­but nom­bro­sos pre­mis Emmy i Glo­bus d’Or.

La ter­ce­ra tem­po­ra­da d’El con­te de la ser­ven­ta con­ti­nua nar­rant la vi­da en la fic­tí­cia Re­pú­bli­ca de Gi­le­ad amb un es­til gai­re­bé pro­fè­tic. La ser­ven­ta Ju­ne (Eli­sa­beth Moss), que va pas­sar per alt una opor­tu­ni­tat úni­ca per es­ca­par-se de Gi­le­ad amb el seu fill al fi­nal de la se­go­na tem­po­ra­da, de­ci­deix que­dar-se al pa­ís si­tu­a­da en al­gun lloc de l’est d’Amè­ri­ca del Nord per co­men­çar una re­vo­lu­ció con­tra una so­ci­e­tat en què a les do­nes se’ls pro­hi­beix lle­gir i es­criu­re i es­tan obli­ga­des a una vi­da d’es­cla­vi­tud.

La se­go­na tem­po­ra­da del pro­gra­ma con­te­nia es­ce­nes de pa­llis­ses, pen­ja­ments i vi­o­la­ci­ons que molts es­pec­ta­dors van con­si­de­rar ex­ces­si­ves. “No m’in­teres­sa que l’au­di­èn­cia pa­tei­xi una tor­tu­ra. No­més in­ten­to en­se­nyar les co­ses que ens cal veu­re per en­ten­dre què li es­tà pas­sant a la Ju­ne emo­ci­o­nal­ment i men­tal­ment”, va dir Bru­ce Mi­ller, el cre­a­dor i pro­duc­tor exe­cu­tiu d’aques­ta sè­rie ba­sa­da en la no­vel·la ho­mò­ni­ma de la ca­na­den­ca Mar­ga­ret Atwo­od del 1985.

L’es­tre­na del ter­cer lliu­ra­ment coin­ci­deix en un mo­ment en què als Es­tats Units hi ha mol­tes do­nes que pro­tes­ten con­tra lleis en on­ze es­tats que res­trin­gei­xen se­ve­ra­ment el dret a l’avor­ta­ment. Molts grups d’ac­ti­vis­tes s’han ma­ni­fes­tat uti­lit­zant les dis­tin­ti­ves ca­pes ver­me­lles i cò­fi­es blanques de les ser­ven­tes de Gi­le­ad.

Res­pec­te a Big litt­le li­es , tot i que es­ta­va con­ce­bu­da com una mi­ni­sè­rie amb un fi­nal tan­cat, l’èxit ha fet que es tor­nin a reu­nir “les cinc de Mon­te­rey”, in­ter­pre­ta­des per Re­e­se Wit­hers­po­on, Ni­co­le Kid­man, Shai­le­ne Wo­od­ley, Lau­ra Dern i Zoë Kra­vitz. En aquest lliu­ra­ment se’ls afe­gi­rà ni més ni menys que Meryl Stre­ep, que do­na vi­da a la so­gra de la Celeste (Kid­man) i que vol des­co­brir com va mo­rir el seu fill Perry (Ale­xan­der Skarsgård).

Des­prés d’adap­tar el lli­bre ho­mò­nim de Li­a­ne Mo­ri­arty, les pro­duc­to­res exe­cu­ti­ves Re­e­se Whi­ters­po­on i Ni­co­le Kid­man van vo­ler do­nar con­ti­nu­ï­tat a la fic­ció amb una se­go­na tem­po­ra­da que ofe­ri­rà l’opor­tu­ni­tat “d’apro­fun­dir en les vi­des d’aques­tes in­teres­sants i com­ple­xes fa­mí­li­es de Mon­te­rey i apor­tar més de la se­va his­to­ria a l’au­di­èn­cia que les va abra­çar i de­fen­sar”. Li­a­ne Mo­ri­arty ha tre­ba­llat amb David E. Ke­lley, cre­a­dor de la sè­rie i guio­nis­ta de les du­es tem­po­ra­des, per­què els tex­tos es­ti­guin en lí­nia amb les do­nes, l’am­bi­ent i la his­tò­ria ge­ne­ral del lli­bre ori­gi­nal.

HULU

con­te de la ser­ven­ta Eli­sa­beth Moss, la pro­ta­go­nis­ta d’El

HBO

Big litt­le li­es Ni­co­le Kid­man i Meryl Stre­ep a

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.