Gau­dí i Mi­ró, dos vi­si­o­na­ris amb afi­ni­tats

La Fun­da­ció Mi­ró re­flec­teix les coin­ci­dèn­ci­es dels dos ge­nis a tra­vés de les fo­tos de Jo­a­quim Go­mis

La Vanguardia (Català) - - CULTURA - Bar­ce­lo­na

Amb tot just 20 anys, Jo­an Mi­ró as­sis­tia a clas­ses noc­tur­nes al Cer­cle Ar­tís­tic de Sant Lluc, a Bar­ce­lo­na, i allà va coin­ci­dir amb An­to­ni Gau­dí, l’ar­qui­tec­te que ja ha­via co­men­çat la Sa­gra­da Fa­mí­lia pe­rò que en­ca­ra vo­lia apren­dre tèc­ni­ques de di­buix no­ves. Mi­ró no va ar­ri­bar a par­lar mai amb aquell alum­ne que te­nia qu­a­ran­ta anys més que ell, pe­rò va sor­gir una ad­mi­ra­ció que més tard es va re­flec­tir en les se­ves ce­rà­mi­ques i es­cul­tu­res.

Mi­ró-Gau­dí-Go­mis és el tí­tol de l’ex­po­si­ció que ara s’obre a la Fun­da­ció Mi­ró de Bar­ce­lo­na (fins al 6 d’oc­tu­bre) per mos­trar les afi­ni­tats cre­a­ti­ves en­tre aquests dos ge­nis i vi­si­o­na­ris a tra­vés de les fo­to­gra­fi­es de Jo­a­quim Go­mis. L’ex­po­si­ció pre­sen­ta una se­lec­ció d’es­cul­tu­res i gra­vats de Mi­ró que di­a­lo­guen amb les fo­to­gra­fi­es que Go­mis –pri­mer pre­si­dent de la Fun­da­ció Mi­ró– va fer de l’ar­qui­tec­tu­ra de Gau­dí. Te­re­sa Mon­ta­ner i Es­ter Ra­mos, de l’equip de col·lec­ci­ons de la Fun­da­ció Mi­ró, han ras­tre­jat als fons del mu­seu per fer vi­si­ble aques­ta re­la­ció i mos­trar

l’in­terès dels dos ar­tis­tes per l’ex­pe­ri­men­ta­ció.

Mi­ró i Gau­dí van in­cor­po­rar ele­ments de la na­tu­ra­le­sa fins a trans­for­mar-los en for­mes fan­tàs­ti­ques. Si Gau­dí s’ins­pi­ra en les for­mes de les mun­ta­nyes de Mont­ser­rat, Mi­ró s’ins­pi­ra en el pai­sat­ge ro­cós de Mont-roig. El fons Go­mis, di­po­si­tat a l’Ar­xiu Na­ci­o­nal de Ca­ta­lu­nya, in­clou fo­to­gra­fi­es de la Pe­dre­ra, amb una ar­qui­tec­tu­ra que es con­fon amb for­mes ge­o­lò­gi­ques. I, al cos­tat, una es­cul­tu­ra com Tê­te, de Mi­ró, no dei­xa lloc a dub­tes so­bre la con­flu­èn­cia d’in­teres­sos. Es pot dir el ma­teix si es com­pa­ren els or­na­ments de fer­ro for­jat de l’in­te­ri­or de la Sa­gra­da Fa­mí­lia i la pe­ça Do­na, de Mi­ró. Qu­an Mi­ró, jun­ta­ment amb el ce­ra­mis­ta Jo­sep Llo­rens Ar­ti­gas, crea el La­be­rint de la Fun­da­ció Ma­eght, a SaintPaul-de-Ven­ce, s’ins­pi­ra di­rec­ta­ment en fi­gu­res del Park Gü­ell. I qu­an va re­bre l’en­càr­rec de la Unesco per a uns mu­rals a Pa­rís no va dub­tar a as­se­nya­lar com a fonts d’ins­pi­ra­ció l’art pre­his­tò­ric, el ro­mà­nic i Gau­dí. La tèc­ni­ca del tren­ca­dís gau­di­ni­a­na, con­sis­tent a apro­fi­tar tros­sos de ce­rà­mi­ca, té la rè­pli­ca en Mi­ró, que reu­ti­lit­za di­fe­rents ob­jec­tes aco­blats per cre­ar les se­ves es­cul­tu­res. No és es­trany que el 1979 Mi­ró de­ci­dís re­tre-li un ho­me­nat­ge pú­blic amb una sè­rie de 21 gra­vats, dels quals ara se n’ex­po­sen 13.

Als anys qu­a­ran­ta Jo­a­quim Go­mis i el ga­le­ris­ta Jo­an Prats es van pro­po­sar cre­ar un ar­xiu fo­to­grà­fic so­bre l’obra ar­tís­ti­ca de Jo­an Mi­ró. D’aquí va sor­gir la sè­rie de fo­to­gra­fi­es Mas Mi­ró i, més tard, el fo­tos­cop At­mos­fe­ra Mi­ró. El 1952, coin­ci­dint amb el cen­te­na­ri del nai­xe­ment de Gau­dí, Go­mis va pu­bli­car un fo­to­lli­bre so­bre l’obra de Gau­dí a par­tir de la se­lec­ció i la se­qüèn­cia rít­mi­ca es­co­lli­da per Prats.

L’ex­po­si­ció per­met veu­re obres que ge­ne­ral­ment són al ma­gat­zem, com la ma­que­ta de Mi­ró per al mo­saic del Pla de l’Os, a la Ram­bla de Bar­ce­lo­na, que tam­bé beu del tren­ca­dís. I es pot dir el ma­teix de l’es­cul­tu­ra Do­na i ocell, si­tu­a­da al parc de l’Es­cor­xa­dor de Bar­ce­lo­na. Les du­es co­mis­sà­ri­es tam­bé van ex­pli­car que l’ai­gua­fort La gran ro­do­na I, del 1979, era la pri­me­ra ve­ga­da que es pre­sen­ta­va a la Fun­da­ció Mi­ró. I tam­bé s’hi mos­tra un de­li­cat di­buix au­to­bi­o­grà­fic del 1937.

Marko Da­ni­el, di­rec­tor de la Fun­da­ció Mi­ró, va de­fi­nir Gau­dí i Mi­ró com “dos grans ho­mes del se­gle XX que van com­par­tir ma­ne­res de pen­sar, cre­ar i trans­for­mar el món”. La co­mis­sà­ria Te­re­sa Mon­ta­ner va as­se­nya­lar que, men­tre que “An­dré Bre­ton o Sal­va­dor Da­lí s’in­teres­sa­ven per Gau­dí so­bre­tot pel seu as­pec­te més ex­tra­va­gant, Jo­an Mi­ró s’in­teres­sa­va pel seu in­te­ri­or, per aques­ta cre­a­ti­vi­tat que es fu­si­o­na amb la ter­ra”.

La tèc­ni­ca del tren­ca­dís d’An­to­ni Gau­dí ins­pi­ra Jo­an Mi­ró tant en les se­ves es­cul­tu­res com en els seus mu­rals i gra­vats

QUIQUE GARCIA / EFE

Tê­te, L’es­cul­tu­ra de Mi­ró, re­cor­da les for­mes mons­tru­o­ses de les xe­me­ne­ies de la Pe­dre­ra, de Gau­dí

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.