#tuits­de­cul­tu­ra

La Vanguardia (Català) - - CULTURA -

Es­crip­tors: qu­an di­reu prou a les co­ber­tes de tons sè­pia, nens pe­tits amb gor­ra i/o ti­rants i mig des­ne­rits? Al­gú ho ha d’atu­rar i no se­ran els de­par­ta­ments de màr­que­ting de les edi­to­ri­als.

@ma­ri­na_es­pa­sa

Ma­ri­na Es­pa­sa

Bar­ce­lo­na Ciu­tat Li­te­rà­ria QUÀNTICA és una ex­po­si­ció del @ce­ce­ce­be so­bre l’im­pac­te de la fí­si­ca quàntica en les nos­tres vi­des. No sóc la ma­tei­xa per­so­na des­prés d’ha­ver-la po­gut vi­si­tar (i co­men­çar a en­ten­dre) amb el doc­tor @j_i_­la­tor­re, con­vi­dat per @quo­ar­tis. No us la per­deu.

@jor­di­se­llas

Jor­di Se­llas

Pe­ri­o­dis­ta

Com­pli­ca­do me­jo­rar es­te ar­ran­que: “La im­po­nen­te y fe­liz flo­ra­ci­ón de la li­te­ra­tu­ra ru­sa ti­e­ne dos ra­í­ces: Pushkin y Go­gol”.

@gon­za­lo­tor­ne

Gon­za­lo Tor­né

Es­crip­tor

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.