Ca­ta­lu­nya ex­po­sa les càr­re­gues de l’1-O a la Qu­a­dri­en­nal de Pra­ga

Des del mi­nis­te­ri ve­uen més lò­gic pro­mo­ci­o­nar cre­a­dors que po­lí­ti­ca

La Vanguardia (Català) - - CULTURA -

La Qu­a­dri­en­nal d’Es­ce­no­gra­fia de Pra­ga, la tro­ba­da més gran del món de l’es­pe­ci­a­li­tat, que fa mig se­gle que reu­neix el sec­tor, va tor­nar a obrir les por­tes ahir. Al llarg dels on­ze di­es que du­ra­rà l’es­de­ve­ni­ment s’es­pe­ren més de 200.000 vi­si­tants i la par­ti­ci­pa­ció de 79 pa­ï­sos i re­gi­ons, en­tre els quals Es­pa­nya i Ca­ta­lu­nya, que hi van per se­pa­rat. No és pas es­trany: tam­bé pas­sa a la Bi­en­nal de Ve­nè­cia. Pe­rò, com si fos una me­tà­fo­ra de la si­tu­a­ció po­lí­ti­ca del pa­ís, a la Qu­a­dri­en­nal de Pra­ga qui va li­de­rar la re­pre­sen­ta­ció es­pa­nyo­la des del 1987 fins al 2011 va ser l’Ins­ti­tut del Te­a­tre bar­ce­lo­ní. A les du­es úl­ti­mes edi­ci­ons, la del 2015 i l’ac­tu­al, Ca­ta­lu­nya i Es­pa­nya ja hi han as­sis­tit ca­das­cu­na pel seu comp­te. I aquest any no sem­bla pas que s’ha­gin de veu­re gai­re les ca­res: Ca­ta­lu­nya ha de­ci­dit por­tar al fa­bu­lós edi­fi­ci art nou­ve­au del Pa­lau In­dus­tri­al de Pra­ga la se­va si­tu­a­ció po­lí­ti­ca. En con­cret, l’1-O.

Amb vo­ta­ci­ons i càr­re­gues po­li­ci­als in­clo­ses. I el dis­curs de Fe­lip VI des­prés del re­fe­rèn­dum. Un dis­curs que es veu, com la res­ta de les imat­ges, en una pan­ta­lla pe­ti­ta, i se sent dis­tor­si­o­nat. La sor­pre­sa ve qu­an per so­bre de la pan­ta­lla as­cen­deix una ban­de­ra amb en Pi­uet, amb una veu que sem­bla que tam­bé so­na so­bre el dis­curs del Mo­nar­ca.

És part de la ins­tal·la­ció prin­ci­pal que pre­sen­ta Ca­ta­lu­nya a la Qu­a­dri­en­nal, ti­tu­la­da Pros­pec­ti­ve ac­ti­ons (Ca­ta­lu­nya 2004-2018) i que ha fet que, si ini­ci­al­ment en el vi­at­ge amb pe­ri­o­dis­tes que or­ga­nit­za el Mi­nis­te­ri de Cul­tu­ra per pre­sen­tar el pa­ve­lló es­pa­nyol hi es­ta­va in­clòs el ca­ta­là, ara ma­teix la vi­si­ta no for­ma part de les pre­vi­si­ons. I la re­cep­ció ofer­ta per l’am­bai­xa­da es­pa­nyo­la ahir no va in­clou­re la pre­sèn­cia ca­ta­la­na. Amaya de Mi­guel, di­rec­to­ra ge­ne­ral de l’Ins­ti­tut Na­ci­o­nal d’Arts Es­cè­ni­ques –or­ga­nis­me del Mi­nis­te­ri de Cul­tu­ra–, ha vol­gut de­fu­gir qual­se­vol po­lè­mi­ca a Pra­ga, mal­grat que as­se­nya­la que li sem­bla lò­gic que els pa­ve­llons ser­vei­xin més per pro­mo­ci­o­nar cre­a­dors que po­lí­ti­ca i afirma que va ofe­rir a Ca­ta­lu­nya anar junts a Pra­ga en aques­ta edi­ció.

Bi­bi­a­na Puig­de­fà­bre­gas, co­mis­sà­ria amb Mar­ta Ra­fa de la re­pre­sen­ta­ció ca­ta­la­na –l’Ins­ti­tut del Te­a­tre amb l’ajut eco­nò­mic de l’Ins­ti­tut Ra­mon Llull–, ja va as­se­nya­lar qu­an va pre­sen­tar el pro­jec­te que vo­li­en mos­trar “la si­tu­a­ció d’ex­cep­ci­o­na­li­tat que viu el pa­ís des de l’1 d’oc­tu­bre, amb pre­sos po­lí­tics i ar­tis­tes per­se­guits per la llei”.

La ins­tal·la­ció Pros­pec­ti­ve ac­ti­ons en tot cas és més àm­plia que l’1-O. Els seus cre­a­dors, Pau Ma­sa­ló, Marc Vi­lla­nu­e­va, Xes­ca Sal­và i Lau­ra Clos, abor­den en una gran tau­la cir­cu­lar de joc a tra­vés de pe­ces de fus­ta, di­a­po­si­ti­ves, pan­ta­lles i au­ri­cu­lars que do­nen ins­truc­ci­ons al­tres ca­sos de con­flic­ti­vi­tat so­ci­al com el desa­llot­ja­ment de Can Vi­es o les grans ma­ni­fes­ta­ci­ons del 2011 da­vant el Par­la­ment.

Ai­xò sí, l’Ins­ti­tut del Te­a­tre pre­sen­ta un al­tre pro­jec­te a Pra­ga, aquest al pa­ve­lló de les cre­a­ci­ons dels es­tu­di­ants, que rein­ci­deix, amb més po­e­sia, en la po­lí­ti­ca ca­ta­la­na ac­tu­al. Pe­rò no­més l’en­ten­drà a la pri­me­ra un vi­si­tant ca­ta­là. La ins­tal·la­ció és un gran pris­ma de fus­ta a l’in­te­ri­or del qual, ama­ga­da, hi ha una ha­bi­ta­ció a què s’ac­ce­deix in­di­vi­du­al­ment. A dins hi ha una per­for­man­ce se­cre­ta i bo­ni­ca que s’aca­ba­rà l’úl­tim dia de la Qu­a­dri­en­nal. Allà –i és un es­pòi­ler per a pos­si­bles vi­si­tants–, re­re una por­ta cor­re­dis­sa, hi ha una ac­triu en ro­ba in­te­ri­or tei­xint pa­ci­ent com Pe­nè­lo­pe una llar

So­bre una pan­ta­lla amb el dis­curs de Fe­lip VI des­prés de l’1-O s’al­ça de sob­te una ban­de­ra... amb un Pi­uet

guís­si­ma bu­fan­da. Gro­ga, per des­comp­tat. Al vol­tant, cab­dells grocs ata­pe­ïts que sem­blen pre­sons.

I per­què no hi fal­ti res, aquest diu­men­ge hi hau­rà una con­fe­rèn­cia a la Qu­a­dri­en­nal ti­tu­la­da Ca­ta­lu­nya. Art i de­mo­crà­cia, que abor­da la si­tu­a­ció de l’art ca­ta­là des­prés de l’1-O i re­co­lli­rà les opi­ni­ons de gent com David Fer­nàn­dez. La xer­ra­da es fa des­prés d’una al­tra... so­bre la si­tu­a­ció dels cre­a­dors al Bra­sil de Bol­so­na­ro.

Una pan­ta­lla mos­tra les càr­re­gues de l’1-O a la Qu­a­dri­en­nal de Pra­ga

.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.