El Cru­ï­lla s’obre a la re­fle­xió i al de­bat amb el seu ci­cle Talks

La fun­da­do­ra de #MeToo i una fut­bo­lis­ta af­ga­ne­sa se­ran al­gu­nes de les par­ti­ci­pants

La Vanguardia (Català) - - CULTURA - Redac­ció BAR­CE­LO­NA

El Cru­ï­lla Fes­ti­val am­pli­a­rà aquest any les ac­ti­vi­tats més en­llà del marc es­tric­ta­ment mu­si­cal i lú­dic po­sant en mar­xa les ano­me­na­des Cru­ï­lla Talks. Es trac­ta d’un es­pai de re­fle­xió que es desen­vo­lu­pa­rà pa­ral·le­la­ment al fes­ti­val i en què es trac­ta­ran te­mes de la mà­xi­ma ac­tu­a­li­tat com la po­lí­ti­ca, el po­der, l’eco­lo­gis­me o les re­la­ci­ons so­ci­als des d’un sen­tit crí­tic i con­du­ïts per di­ver­sos ex­perts.

Se­gons l’opi­nió de Jor­di Her­re­ru­e­la, di­rec­tor del Cru­ï­lla, “aques­tes Talks vo­len ser una pla­ta­for­ma dels nous li­de­rat­ges que nei­xen de la so­ci­e­tat ci­vil i que ge­ne­ren mo­vi­ments glo­bals i trans­ver­sals”. “Te­nim la sen­sa­ció que els fes­ti­vals de mú­si­ca dei­xen es­ca­par aquest ca­pi­tal hu­mà, i és per ai­xò que vo­lem cre­ar un es­pai que ho po­si en re­lleu”. Aques­ta no­va ini­ci­a­ti­va, que coin­ci­deix amb la dese­na edi­ció del fes­ti­val mu­si­cal, se­rà di­ri­gi­da i co­mis­sa­ri­a­da per la pe­ri­o­dis­ta Ag­nès Mar­quès i es ma­te­ri­a­lit­za­rà en una sè­rie de po­nèn­ci­es i al­gu­na ac­ti­vi­tat fa­mi­li­ar en di­ver­sos es­pais de la ciu­tat.

La pri­me­ra ac­ti­vi­tat es desen­vo­lu­pa­rà l’11 de juny i se­rà el de­bat Hi­per­vin­cu­lats, una re­fle­xió en­torn de com les no­ves tec­no­lo­gi­es i les xar­xes so­ci­als can­vi­en la vi­da en l’es­pai pú­blic i pri­vat, amb la par­ti­ci­pa­ció de David Tru­e­ba, Ber­nat De­déu, Gem­ma Ni­er­ga, Os­car Pi­er­re, Pa­tri­cia Pla­ja i Suu. Tam­bé pro­po­sa­rà (29 de juny) una ac­ti­vi­tat per re­vi­sar el pa­per de di­ver­ses do­nes de trans­cen­dèn­cia his­tò­ri­ca so­ta el guiat­ge d’Es­tel So­lé, Ro­ger Co­ma, Beth Ro­der­gas, Neus Ball­bé, Txell Sust o Pep Pla­za.

Tam­bé es pro­gra­ma­ran di­ver­ses en­tre­vis­tes en què els be­ne­fi­cis de l’en­tra­da (2 eu­ros) es des­ti­na­ran a Pro­ac­ti­va Open Arms. Aques­tes en­tre­vis­tes es­ta­ran pro­ta­go­nit­za­des per Ta­ra­na Burke, pre­cur­so­ra del mo­vi­ment #MeToo, que se­rà in­ter­pel·la­da per la pe­ri­o­dis­ta i es­crip­to­ra Lu­cía Lijt­ma­er (1 ju­li­ol); Kha­li­da Po­pal, fut­bo­lis­ta i ac­ti­vis­ta fe­mi­nis­ta af­ga­ne­sa que va ha­ver

“L’ob­jec­tiu és ser una pla­ta­for­ma dels nous li­de­rat­ges que nei­xen en la so­ci­e­tat ci­vil”, diu Her­re­ru­e­la

d’emi­grar a Di­na­mar­ca i que se­rà en­tre­vis­ta­da per Lau­ra Ro­sel. Les ar­tis­tes grà­fi­ques Ra­quel Ri­ba Rossy i Pau­la Bo­net con­ver­sa­ran en­tre elles i se­ran mo­de­ra­des per Bi­bi­a­na Ball­bé (2 ju­li­ol); el mú­sic afri­cà Tiken Jah Fakoly di­a­lo­ga­rà amb el fun­da­dor de Pro­ac­ti­ve Open Arms, Òs­car Camps, mo­de­rats pel pe­ri­o­dis­ta Xavier Al­dekoa (4 ju­li­ol), i el mú­sic ac­ti­vis­ta bra­si­ler Mar­ce­lo D2 –que ac­tu­a­rà al fes­ti­val– res­pon­drà a les pre­gun­tes d’Òs­car Broc (6 ju­li­ol).

en­tra­das­de­van­guar­dia.com

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.