La Fes­ta del Ci­ne­ma creix un 10%

La Vanguardia (Català) - - CULTURA -

CI­NE­MA Més d’1,8 mi­li­ons d’es­pec­ta­dors van as­sis­tir a la set­ze­na edi­ció de la Fes­ta del Ci­ne­ma, que del di­lluns 3 a di­me­cres 5 de maig ofe­ria la pos­si­bi­li­tat de veu­re pel·lí­cu­les al preu de 2,90 eu­ros l’en­tra­da, se­gons da­des pro­vi­si­o­nals fa­ci­li­ta­des pels or­ga­nit­za­dors. La xi­fra (1.825.800) su­po­sa un crei­xe­ment d’un 10% res­pec­te a l’edi­ció de fa un any (1,66 mi­li­ons) i del 26,5% res­pec­te a l’úl­ti­ma fes­ta, ce­le­bra­da a l’oc­tu­bre (1,34 mi­li­ons). El rè­cord de par­ti­ci­pa­ció es va as­so­lir l’oc­tu­bre del 2016, amb 2,6 mi­li­ons d’es­pec­ta­dors. Els tí­tols que van atreu­re més pú­blic a les sa­les van ser Alad­din, se­gui­da de John Wick 3 – Pa­ra­be­llum, Rocket­man, Poké­mon: De­tec­ti­ve Pikac­hu, Lo de­jo cu­an­do qui­e­ra, Ven­ga­do­res: End­ga­me, El hi­jo, Ti­ma­do­ras com­pul­si­vas, Hell­boy i In­fil­tra­do en Mi­a­mi. / Redac­ció

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.