Es­tu­di de l’im­pac­te del me­ce­nat­ge

La Vanguardia (Català) - - CULTURA -

FISCALITAT El De­par­ta­ment de Cul­tu­ra, el CoN­CA i la Fun­da­ció Ca­ta­lu­nya Cul­tu­ra tre­ba­llen en una pro­pos­ta so­bre me­ce­nat­ge que es fa­rà pú­bli­ca a prin­ci­pi del 2020. L’efec­te de la cri­si so­bre el sec­tor cul­tu­ral re­for­ça la ne­ces­si­tat d’una le­gis­la­ció que fa­ci­li­ti la im­pli­ca­ció de la so­ci­e­tat ci­vil i del tei­xit eco­nò­mic en el fi­nan­ça­ment, que com­ple­men­ti els pres­su­pos­tos pú­blics. Ahir es va pre­sen­tar la pri­me­ra fa­se d’un es­tu­di, en­car­re­gat a l’em­pre­sa Ks­net, per con­cre­tar les pre­vi­si­ons de fu­tur de la tan rei­vin­di­ca­da llei de me­ce­nat­ge. El do­cu­ment par­teix d’una anà­li­si de la si­tu­a­ció ac­tu­al del me­ce­nat­ge, tant en l’àm­bit au­to­nò­mic com en l’es­ta­tal, i als pa­ï­sos del nos­tre en­torn. Dins Es­pa­nya hi ha co­mu­ni­tats au­tò­no­mes que han desen­vo­lu­pat les se­ves prò­pi­es de­duc­ci­ons i in­cor­po­ren in­no­va­ci­ons re­lle­vants. / Redac­ció

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.