Un al­tre capí­tol fi­nal de Mar­vel?

La Vanguardia (Català) - - CULTURA - JOR­DI BAT­LLE CAMINAL

X-Men: Fé­nix os­cu­ra Di­rec­ció: Si­mon Kin­berg

In­tèr­prets: Sop­hie Tur­ner, Ja­mes McA­voy, Mic­ha­el Fass­ben­der, Jen­ni­fer Law­ren­ce

Pro­duc­ció: EUA, 2019. Du­ra­da: 123 min. Fan­tàs­ti­ca Mís­ti­ca, Bès­tia, Je­an Grey, Cí­clop, Storm, Night­craw­ler i Quick­sil­ver for­men una fa­mí­lia tan uni­da, pro­fes­si­o­nal i ben com­pe­ne­tra­da com els Tracy, els he­rois de Thun­der­birds, i l’al·lu­sió a la me­mo­ra­ble sè­rie cre­a­da per Gerry An­der­son no és gra­tu­ï­ta: el pri­mer tram d’X-Men: Fé­nix os­cu­ra, des­prés d’un prò­leg que do­na comp­te de la tra­gè­dia vis­cu­da per Je­an Grey en la se­va in­fàn­cia, re­la­ta el res­cat d’uns as­tro­nau­tes per l’equip (so­ta la di­rec­ció del pa­re Char­les Xavier i per petició del pre­si­dent de la na­ció) i té l’es­pe­rit i l’ai­re èpic i jo­vi­al d’un epi­so­di de Thun­der­birds o del llarg­me­trat­ge que va di­ri­gir Jo­nat­han Frakes, fins i tot la ma­ne­ra com s’en­lai­ra la nau de so­cors. Aques­ta es­ce­na po­dria ser una sim­ple ex­hi­bi­ció de les ha­bi­li­tats so­bre­hu­ma­nes del grup, pe­rò en re­a­li­tat plan­te­ja la tra­ma de la pel·lí­cu­la, ja que en aques­ta ges­ta Je­an Grey, Fè­nix, si ho pre­fe­riu, pa­teix una ex­plo­sió so­lar que can­vi­a­rà la se­va na­tu­ra­le­sa. Sop­hie Tur­ner, la po­pu­lar San­sa Stark de Joc de trons, que ja va as­su­mir el pa­per en la precedent X-Men: Apo­ca­lipsis, trans­met molt bé, a tra­vés d’uns ulls inun­dats de mel, el seu pro­gres­siu tràn­gol, el seu vi­at­ge cap a la mal­dat ab­so­lu­ta.

La pel·lí­cu­la del de­bu­tant Si­mon Kin­berg, fins ara pro­duc­tor i guio­nis­ta de di­ver­sos tí­tols de la sè­rie (ai­xí com de Sr. i Sra. Smith o Sher­lock Hol­mes), és la quar­ta pro­ta­go­nit­za­da pels X-Men jo­ves (McA­voy com a Char­les Xavier, Fass­ben­der com a Mag­ne­to, et­cè­te­ra) i, pel que sem­bla, pot­ser l’úl­ti­ma. Mar­vel abai­xa ai­xí la per­si­a­na, el ma­teix any, d’Els Ven­ja­dors i X-Men, en es­pe­ra de més re­fun­da­ci­ons. Com a obra de co­mi­at, Kin­berg ha op­tat per La sa­ga de Fé­nix os­cu­ra, un cò­mic que ado­ra. No és el mi­llor capí­tol de la sè­rie. Li fal­ta, per exem­ple, el sa­lu­da­ble sen­tit de l’hu­mor d’X-Men: Apo­ca­lipsis i li so­bren le­vi­ta­ci­ons. Pe­rò el seu gust de se­ri­al és ge­nuí i agra­da­rà tant als in­con­di­ci­o­nals de la fran­quí­cia com als amants del ci­ne­ma d’aven­tu­res de grup. El mi­llor de la fun­ció és la po­tent i cre­a­ti­va mú­si­ca de Hans Zim­mer, una ban­da so­no­ra exem­plar.

Fé­nix os­cu­ra

Sop­hie Tur­ner amb Jes­si­ca Chas­tain, la mal­va­da d’X-men: 20TH CENTURY FOX

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.