Po­bra An­nie Hall!

La Vanguardia (Català) - - CULTURA - J. Bat­lle

Me­jor que nun­ca

Di­rec­ció: Za­ra Hayes In­tèr­prets: Di­a­ne Ke­a­ton, Jacki We­a­ver, Alis­ha Boe Pro­duc­ció: Gran Bre­ta­nya-EUA, 2019. Du­ra­da: 91 m Co­mè­dia

Fa temps rei­na de la co­mè­dia so­ta la fè­ru­la de Wo­ody Allen, Di­a­ne Ke­a­ton pas­se­ja avui la se­va

An­tes de la que­ma

om­bra per far­ses li­o­fi­lit­za­des amb gust de ge­lat de vai­ni­lla com Bo­ok club o aques­ta co­sa ge­ri­à­tri­ca es­cu­da­da en el seu mis­sat­ge (el clàs­sic a cent anys, co­te­ta ver­da, és a dir: viu­re i gau­dir ale­gre­ment fins a l’úl­tim sos­pir), amb no­ta­ble dè­fi­cit en es­truc­tu­ra, gags ocur­rents, rit­me, per­so­nat­ges, et­cè­te­ra. Agra­da­rà molt, pot­ser mol­tís­sim, a qui no els agra­da el ci­ne­ma. /

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.