Su­perar l’ad­dic­ció

La Vanguardia (Català) - - CULTURA - Ll. Bo­net

El creyen­te

Di­rec­ció: Cé­dric Kahn In­tèr­prets: Ant­hony Ba­jon, Da­mi­en Cha­pe­lle, Àlex Bren­demühl, Han­na Schy­gu­lla Pro­duc­ció: Fran­ça, 2018 Du­ra­da: 107 min. Dra­ma

Per alli­be­rar-se de l’ad­dic­ció a les dro­gues, un jo­ve pro­ble­mà­tic in­gres­sa en una co­mu­ni­tat re­li­gi­o­sa en què “l’ener­gia s’ha de con­cen­trar en l’ora­ció, la fei­na i l’amis­tat”. Es trac­ta, com diu Kahn, de “re­cons­truir les con­ne­xi­ons hu­ma­nes”. Amb tocs del ve­ne­rat Bres­son, la his­tò­ria fun­ci­o­na i es be­ne­fi­cia de l’ac­tu­a­ció d’Ant­hony Ba­jon. Sen­se obli­dar el bar­ce­lo­ní Àlex Bren­demühl. I Han­na Schy­gu­lla, aquí en el pa­per d’una mon­ja. /

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.