Ven­jan­ça ajor­na­da

La Vanguardia (Català) - - CULTURA - J. Bat­lle

El só­ta­no de Ma

Di­rec­ció: Ta­te Tay­lor In­tèr­prets: Oc­ta­via Spen­cer, Di­a­ne Sil­vers, Ju­li­et­te Lewis Pro­duc­ció: EUA, 2019. Du­ra­da: 99 m. Ter­ror

Un mo­dest pe­rò sug­ges­tiu i at­mos­fè­ric slas­her pro­ta­go­nit­zat per un grup d’ado­les­cents ad­dic­tes a les fes­tes i una do­na que els acull a ca­sa i els pro­por­ci­o­na l’al­co­hol pro­hi­bit i l’es­pai per a la gres­ca. Avi­at ens ado­nem que aquest per­so­nat­ge evo­lu­ci­o­na d’àn­gel a di­mo­ni, fruit d’un trau­ma ju­ve­nil i una ven­jan­ça ajor­na­da, i que l’ac­triu Oc­ta­via Spen­cer el com­pon de ma­ne­ra ad­mi­ra­ble. So­ta la se­va capa ge­nè­ri­ca, pro­po­sa una mali­ci­o­sa lec­tu­ra so­bre la mal­dat. /

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.