La vi­da és una xi­ri­go­ta

La Vanguardia (Català) - - CULTURA - Ll. Bo­net

Di­rec­ció: Fer­nan­do Co­lo­mo In­tèr­prets: Sal­va Rei­na, Ma­nu­e­la Ve­las­co, Mag­gie Ci­van­tos, Vi­cen­te Ro­me­ro Pro­duc­ció: Es­pa­nya, 2019. Du­ra­da: 96 m. Co­mè­dia i th­ri­ller

Dis­cu­ti­da cin­ta que trans­cor­re du­rant el car­na­val de Ca­dis i les se­ves xi­ri­go­tes. El pro­ta­go­nis­ta es­tà a l’atur, no sent mas­sa afec­ció per res ni nin­gú, rep una ofer­ta d’uns nar­cos i s’em­bar­ca en la pit­jor xi­ri­go­ta de la se­va vi­da. El sep­tu­a­ge­na­ri i sem­pre pro­vo­ca­dor Co­lo­mo no aca­ba de de­fi­nir el gè­ne­re de la se­va pro­pos­ta. És una pel·lí­cu­la coral que de ve­ga­des cau en la in­de­fi­ni­ció, re­sul­ta er­rà­ti­ca i re­cor­da les an­ti­gues co­mè­di­es dels ger­mans Ozo­res. /

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.