El di­van de la bar­bà­rie

La Vanguardia (Català) - - CULTURA - LLUÍS BO­NET MOJICA

El ven­de­dor de ta­ba­co Di­rec­ció: Niko­laus Leyt­ner In­tèr­prets: Si­mon Mor­zé, Bru­no Ganz, Jo­han­nes Krisch, Em­ma Dro­gu­no­va Pro­duc­ció: Àus­tria i Ale­ma­nya, 2018. Du­ra­da: 117 mi­nuts Dra­ma Sem­pre obert a qual­se­vol des­a­fi­a­ment i mul­ti­pre­mi­at en fes­ti­vals, el su­ís Bru­no Ganz va mo­rir al fe­brer, als 77 anys. Ha­via tre­ba­llat amb grans di­rec­tors. D’Eric Roh­mer a Wim Wen­ders i Wer­ner Her­zog, pas­sant per Volker Schlön­dorff, Rid­ley Scott o Ford Cop­po­la, sen­se obli­dar re­a­lit­za­dors d’aquí com Chá­var­ri o Co­llet-Ser­ra. Sem­pre se’l re­cor­da­rà per la por­ten­to­sa com­po­si­ció de la si­nis­tra fi­gu­ra de Hit­ler a El hun­di­mi­en­to (2004), pel·lí­cu­la di­ri­gi­da per Oli­ver Hirsch­bi­e­gel i que re­cre­a­va els úl­tims dot­ze di­es del dic­ta­dor al bún­quer ber­li­nès. Ara ar­ri­ba a les nos­tres pan­ta­lles una de les se­ves úl­ti­mes pel·lí­cu­les, en què tam­bé hi ha grans referèncie­s al na­zis­me i en què es va en­car­re­gar de trans­me­tre la se­va pro­ver­bi­al con­vic­ció al per­so­nat­ge d’un Sig­mund Freud sub­mer­git en la se­nec­tut, pe­rò que con­ser­va in­tac­te l’im­mens ta­lent per pe­ne­trar en men­ta­li­tats sub­jec­tes a ne­guits de to­ta me­na.

Fu­ma­dor em­pe­dre­ït d’ha­vans, con­cre­ta­ment dels fa­mo­sos ci­gars Hoyo de Mon­ter­rey, que la di­nas­tia tar­ra­go­ni­na dels Ge­ner con­re­a­va a l’Ha­va­na, als anys tren­ta Sig­mund Freud va ca­da dia al pe­tit es­ta­bli­ment d’un es­tan­quer ju­eu, que li pro­por­ci­o­na els seus ci­gars pre­di­lec­tes en temps ca­da ve­ga­da més con­vul­sos i de pe­nú­ria. Hi en­tra a tre­ba­llar com a apre­nent un jo­ve­net (no­ta­ble Si­mon Mor­zé), que avi­at es­ta­bleix una gran com­pli­ci­tat amb el vell mes­tre i que pro­cu­ra se­guir els seus sa­vis con­sells, es­pe­ci­al­ment en l’àm­bit amo­rós. La mi­sè­ria es co­men­ça a per­ce­bre, la in­va­sió na­zi és im­mi­nent i pels car­rers es co­men­cen a mul­ti­pli­car les es­vàs­ti­ques i els in­sults i ame­na­ces als ju­eus.

“Es­col­tar és la me­va es­pe­ci­a­li­tat” és una de les mol­tes fra­ses in­tel·li­gents ad­ju­di­ca­des a Freud en aques­ta pel·lí­cu­la, en què el ve­te­rà re­a­lit­za­dor aus­trí­ac Niko­laus Leyt­ner re­pro­du­eix amb pul­cri­tud una èpo­ca de pors i al­gu­na es­pe­ran­ça. “Els ca­va­llers, rics o po­bres, no sem­pre són ca­va­llers” és una al­tra de les se­ves afir­ma­ci­ons. En temps opro­bi­o­sos, l’amis­tat en­tre el prin­ci­pi­ant i el pa­tri­ar­ca obre cert ho­rit­zó. En de­fi­ni­ti­va, una pel·lí­cu­la a te­nir en comp­te per la ben tre­ba­lla­da or­fe­bre­ria vi­su­al.

LVD

El des­a­pa­re­gut Bru­no Ganz

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.