Po­lè­mi­ca ser­vi­da

La Vanguardia (Català) - - CULTURA - J. Bat­lle

Touch me not

Di­rec­ció: Adi­na Pin­ti­lie In­tèr­prets: L. Ben­son, T. Le­mar­quis, C. Beyer­lein Pro­duc­ció: Ro­ma­nia-Ale­ma­nyaRe­pú­bli­ca Txe­ca-Bul­gà­ria-Fran­ça, 2018. Du­ra­da: 123 m. Dra­ma

Pot­ser és una obra mes­tra: va gua­nyar l’Ós d’Or al fes­ti­val de Ber­lín el 2018. Pe­rò a molts es­pec­ta­dors aques­ta pel·lí­cu­la so­bre la iden­ti­tat se­xu­al, la ges­tió del nos­tre pro­pi cos, la dis­ca­pa­ci­tat i l’ab­sèn­cia d’emo­ci­ons, her­mè­ti­ca, ra­di­cal (l’es­ce­na del sa­do­ma­so­quis­me) i trac­ta­da en clau pseu­do­do­cu­men­tal, els sem­bla­rà no ja te­di­o­sa, si­nó d’una pe­dan­te­ria su­per­la­ti­va. En qual­se­vol cas, una obra adi­ent per ac­ti­var el de­bat, sem­pre ben­vin­gut. /

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.