Fer-se les su­e­ques

La Vanguardia (Català) - - ESPORTS - Jo­an Jo­sep Pa­llàs

Per ra­ons fa­mi­li­ars vi­at­jo ha­bi­tu­al­ment a Su­è­cia fa gai­re­bé vint anys. Su­è­cia és un pa­ís que gu­a­nya sem­pre to­tes les com­pa­ra­ci­ons, fins i tot les que me­reix per­dre. Acos­tu­ma a pas­sar amb les so­ci­e­tats ide­a­lit­za­des: ens es­ti­mem més no sa­ber la ve­ri­tat per no es­pat­llar els nos­tres dis­cur­sos més con­so­li­dats. (Un dia aca­ba­rà gua­nyant la ul­tra­dre­ta, no la de l’Es­to­colm cos­mo­po­li­ta i ve­ge­ta­rià si­nó la de l’in­te­ri­or, i con­ti­nu­a­rem di­ent que són el súm­mum de la so­ci­al­de­mo­crà­cia. En fi.)

Hi ha un punt en què aquest pa­ís nòr­dic, me­ra­ve­llós d’al­tra ban­da, sem­pre ens ha aga­fat molt d’avan­tat­ge: el trac­ta­ment in­for­ma­tiu de les es­por­tis­tes d’elit res­pec­te als es­por­tis­tes d’elit és enor­me­ment equi­li­brat. A les te­le­vi­si­ons i a les pà­gi­nes es­pe­ci­a­lit­za­des dels di­a­ris ge­ne­ra­lis­tes el mè­rit s’im­po­sa per nor­ma al gè­ne­re, de ma­ne­ra que els grans èxits de l’equip fe­me­ní de fut­bol blå­gult (blau i groc) van te­nir des del co­men­ça­ment una gran re­per­cus­sió. D’ai­xò de fet ni tan

La mi­llor ma­ne­ra d’am­pli­ar pre­sèn­cia als mit­jans és sens dub­te des­ta­car so­bre la ges­pa

sols en pre­su­mei­xen per­què es con­si­de­ra la nor­ma­li­tat.

Les do­nes de la se­lec­ció es­pa­nyo­la sur­ten amb anys de des­a­van­tat­ge so­bre ai­xò. Els mit­jans de co­mu­ni­ca­ció es­ta­tals, per bé que úl­ti­ma­ment ens fem els mo­derns, con­ti­nu­em do­nant mol­ta més co­ber­tu­ra a l’es­port mas­cu­lí que al fe­me­ní, i ne­gar­ho se­ria men­tir.

En re­a­li­tat l’úni­ca ma­ne­ra de gua­nyar ter­reny per a aques­tes ju­ga­do­res, do­nant con­ti­nu­ï­tat a l’in­dis­cu­ti­ble efer­ves­cèn­cia d’aques­ta tem­po­ra­da, se­rà gua­nyar-s’ho so­bre la ges­pa. I es­tà bé que si­gui ai­xí. Cal apar­car el dis­curs pa­ter­na­lis­ta, el de la con­des­cen­dèn­cia acrí­ti­ca que trac­ta les fut­bo­lis­tes amb to de per­do­na­vi­des, i apli­car-los l’exi­gèn­cia de qui s’ha pro­po­sat fer del fut­bol la se­va pro­fes­sió. La igual­tat pas­sa per ele­var el ni­vell de l’anà­li­si, per dei­xar de com­pa­rar-les amb els ho­mes i per fer-los pre­gun­tes bà­si­ca­ment al vol­tant del fut­bol.

El dia que tot ai­xò aca­bi sent una ru­ti­na, Es­pa­nya po­drà em­pa­tar com­pa­rant-se amb Su­è­cia, tan di­fí­cil que és.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.