Fran­ça-Co­rea S.

La Vanguardia (Català) - - ESPORTS -

Fran­ça i Co­rea del Sud dis­pu­ten aquest ves­pre al Parc dels Prín­ceps de Pa­rís (21 h) el par­tit inau­gu­ral del Mun­di­al. Se­rà di­ri­git per la col·le­gi­a­da uru­gua­ia­na Clau­dia Um­pi­ér­rez. S’han ve­nut to­tes les en­tra­des des de fa di­es i s’es­pe­ra un gran am­bi­ent.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.