Una ge­ne­ra­ció sen­se por i sen­se lí­mits

La Vanguardia (Català) - - ESPORTS - CAR­LES RUIPÉREZ

Per al seu se­gon Mun­di­al, des­prés del mal rot­llo amb què es va aca­bar la ci­ta del Ca­na­dà el 2015, on la se­lec­ció no va gua­nyar cap par­tit, Es­pa­nya por­ta a Fran­ça una ge­ne­ra­ció que ha per­dut la por de les ri­vals (s’ha en­fron­tat re­cent­ment al Bra­sil, Ale­ma­nya, els Es­tats Units i el Ja­pó) i que no es po­sa lí­mits. Les fut­bo­lis­tes es­pa­nyo­les s’han acos­tu­mat a tren­car bar­re­res i a fer his­tò­ria amb els seus èxits. Al grup, en què n’hi ha 13 que re­pe­tei­xen –tot i que Lo­la, Paños, Aman­da i Iva­na An­drés no van ju­gar–, hi ha sub­cam­pi­o­nes del món sub-20, tri­cam­pi­o­nes de la Lli­ga Iber­dro­la i fi­na­lis­tes de la Cham­pi­ons. Vil­da ha reu­nit un bloc amb molt bon peu, afany de su­pera­ció i fu­tur. El se­lec­ci­o­na­dor ha pri­o­rit­zat l’equi­li­bri i la po­li­va­lèn­cia. As­se­gu­ra que té fut­bo­lis­tes per ju­gar el pla A, el B i fins i tot per a l’èpi­ca. Té de­fen­ses for­tes, mig­cam­pis­tes amb ca­ràc­ter i vi­sió i da­van­te­res rà­pi­des que es com­bi­nen amb pun­tes de tèc­ni­ca de­pu­ra­da. Si gua­nyen Sud-àfri­ca pot pas­sar qual­se­vol co­sa.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.