Lle­gen­des i pas­sió per gua­nyar

La Vanguardia (Català) - - ESPORTS -

Se’n va anar Mic­he­lle Akers. Es va re­ti­rar Mia Hamm. Ja no hi ha Abby Wam­bach. Va dei­xar la se­lec­ció la gran ca­pi­ta­na Pe­ar­ce (Ram­po­ne), mal­grat que amb 43 anys en­ca­ra ju­ga. A la por­te­ria no hi ha Ho­pe So­lo. Tots noms mí­tics, his­tò­ria dels Mun­di­als fe­me­nins. Ai­xí i tot, pe­rò, els Es­tats Units con­ti­nu­en pre­sen­tant un equip far­cit de lle­gen­des. Nin­gú no pot com­pe­tir amb el com­bi­nat de Jill Ellis pel que fa a llums de neó i cracs. Tam­poc nin­gú no pot fer om­bra a la se­va re­gu­la­ri­tat en les grans ci­tes: l’equip de les bar­res i es­tre­lles ha es­tat a les se­mi­fi­nals els set Mun­di­als que s’han dis­pu­tat. I a Fran­ça de­fen­sen co­ro­na, un rep­te que no van po­der acon­se­guir des­prés de gua­nyar el 1991 i el 1999. Alex Mor­gan aca­pa­ra molts fo­cus, pe­rò els gols els fa Me­gan Ram­pi­noe i la cre­a­ti­vi­tat és co­sa de He­ath i de la ge­ni­al Lind­sey Ho­ran, una de les on­ze no­ve­tats. Men­tres­tant Car­li Lloyd, que va fer un hat-trick en 13 mi­nuts a la fi­nal del Ca­na­dà, con­ti­nua al peu del ca­nó. Per aca­bar-ho d’ado­bar, els EUA te­nen l’avan­tat­ge d’ar­ri­bar des­can­sats al Mun­di­al. Les se­ves com­pe­ti­do­res gai­re­bé to­tes han aca­bat la tem­po­ra­da. Van co­men­çar la se­va Lli­ga al març i amb prou fei­nes te­nen una càr­re­ga de tres me­sos a les ca­mes. Si hi ha una co­sa que no els fal­ta al cap, pe­rò, és pas­sió per gua­nyar.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.